Artysta grafik

ARTYSTA GRAFIK

 

1. Informacje ogólne

 

   Artysta grafik zajmuje się tworzeniem artystycznych kompozycji plastycznych. Ma do wyboru różne techniki plastyczne, do których należą: grafika komputerowa, druk wypukły (np. drzeworyt, linoryt), druk płaski (np. offset, litografia, monotypia), druk wklęsły (np. miedzioryt, akwaforta, sucha igła, rotograwiura). Użycie każdej z metod przynosi różne efekty. W zależności od wybranej metody artysta grafik ma do dyspozycji inne narzędzia, może wybrać również inne materiały. Po wykonaniu kompozycji następuje jej reprodukcja na papierze bądź tkaninie w ilości określonej przez artystę.

   Grafika może stanowić dzieło samo w sobie lecz artyści graficy tworzą również w celach użytkowych, np. znaki graficzne, projekty opakowań, plakaty, ilustracje, reklamy. Zastosowanie kompozycji tworzonych przez artystę grafika może być bardzo szerokie.

   Obecnie najczęstszą, najbardziej popularną i najczęściej używaną techniką w grafice użytkowej jest grafika komputerowa. W zależności od typu tworzonej grafiki artysta korzysta z różnych programów oferujących różne możliwości i efekty. Można zatem wyróżnić programy do grafiki rastrowej (Adobe Photoshop, Adobe Fireworks, Corel Point Shop Pro), grafiki wektorowej (Adobe Ilustrator, Adobe Flash, CorelDRAW, Real-DRAW Pro) lub grafiki trójwymiarowej (programy typu modeler lub renderer).

   Artysta grafik może pracować indywidualnie (jako tzw. graphic designer), wówczas jako tzw. freelancer tworzy i wystawia swoje dzieła na wystawach i w galeriach. Jeśli zaś tworzy grafikę użytkową, zazwyczaj jest zatrudniony na stałym stanowisku (np. w agencji reklamowej czy wydawnictwie).

Artysta grafik pracuje w pomieszczeniach swojej pracowni bądź w pomieszczeniach biurowych firmy, w której jest zatrudniony. Powinny być one wyposażone we wszystkie potrzebne mu do pracy narzędzia i materiały.

   W zależności od miejsca w którym pracuje artysta grafik, jego kontakty z innymi ludźmi są częstsze bądź rzadsze. W przypadku pracy w firmie reklamowej grafik stanowi zwykle część zespołu projektowego. Gdy pracuje jako freelancer, jego kontakty z ludźmi są dużo bardziej ograniczone. Jednak w obu przypadkach jego praca jest wykonywana indywidualnie.

   Trudno określić godziny pracy artysty grafika. W przypadku gdy tworzy we własnej pracowni, sam ustala sobie grafik. Jeśli jest zatrudniony na etacie, może mieć ustalony ośmiogodzinny dzień pracy, choć w sytuacji, gdy ma określony termin na realizację zadania, jego godziny pracy często znacznie się wydłużają. Praca artysty grafika zawsze ma charakter niezrutynizowany.

 

2. Wymagania

 

   Artysta grafik to przede wszystkim osoba z uzdolnieniami artystycznymi i dużą wyobraźnią, myśląca twórczo. W zawodzie tym potrzebne są spostrzegawczość i umiejętność szybkiego dostrzegania szczegółów, które później mogą się okazać inspiracją do pracy. Artystę grafika powinna cechować ogólna ciekawość świata. Powinien być osobą ekspresyjną, potrafiącą przekazać emocje poprzez wykonywaną pracę, a jednocześnie bardzo cierpliwą, wytrwałą i dokładną w jej wykonywaniu, ponieważ na ogół pochłania ona mnóstwo czasu. Niezbędnymi cechami artysty grafika są także zdolność koncentracji i dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa.

   Cechy potrzebne w zawodzie artysty grafika komputerowego to także samodzielność i niezależność przydatne w sytuacji, gdy grafik samodzielnie organizuje sobie czas pracy i pozyskuje zleceniodawców bądź musi sprostać konkurencji na rynku sztuki.

   Praca w mniejszym bądź większym stopniu uzależniona jest od innych ludzi, szczególnie w przypadku pracy w zespole, dlatego niezmiernie istotna jest umiejętność współpracy oraz dar przekonywania.

   Niezbędne w pracy artysty grafika są zainteresowania artystyczne. Musi on stale nadążać za trendami w branży, również dotyczącymi metod wykonywania grafik. Przydatne są również zainteresowania techniczne.

  Do wymagań fizycznych i zdrowotnych należy, będąca podstawową sprawą dla artysty grafika, sprawność narządu wzroku, w tym ostrość widzenia, rozróżnianie barw, a także widzenie stereoskopowe. Przy stosowaniu niektórych metod przydaje się dobre czucie dotykowe. Artyści graficy, z wyjątkiem tych, którzy wykorzystują grafikę komputerową jako jedyną metodę pracy, powinni mieć zręczne ręce i palce.

 

3. Czynniki utrudniające zatrudnienie w zawodzie

 

  Czynnikiem utrudniającym pracę w zawodzie artysty grafika są znaczne dysfunkcje narządu wzroku uniemożliwiające swobodne korzystanie z graficznych programów komputerowych, a także wykorzystanie wszystkich innych metod tworzenia kompozycji graficznych.

  Ograniczeniem są dysfunkcje narządu ruchu znacznego stopnia w obrębie kończyn górnych. W przypadku artystów którzy tworzą wyłącznie za pomocą programów komputerowych ograniczenie to znacznie się zmniejsza. Jednak, mimo postępu technologicznego w dostosowywaniu sprzętu komputerowego, nie każda osoba ze znaczną dysfunkcją narządu ruchu w obrębie kończyn górnych ma pełne możliwości wykonywania tego zawodu, gdyż każda niepełnosprawność jest inna i wymaga indywidualnego podejścia.

 

4. Możliwość zatrudnienia w zawodzie osób z niepełnosprawnością

 

4.1. Osoby z dysfunkcją narządu ruchu

   Zatrudnienie w zawodzie artysty grafika osób z dysfunkcją narządu ruchu w obrębie kończyn dolnych, w tym znacznego stopnia, jest możliwe pod warunkiem odpowiedniego dostosowania stanowiska pracy. Istnieje również ograniczona możliwość zatrudnienia osób z niewielką dysfunkcją narządu ruchu w obrębie kończyn górnych, pod tym samym warunkiem. W przypadku znacznych dysfunkcji narządu ruchu w obrębie kończyn górnych należy podejść do każdego pracownika z tego rodzaju niepełnosprawnością indywidualnie i starać się znaleźć odpowiednie rozwiązanie, by dostosować sprzęt komputerowy do wymagań danej osoby. Osoby z tego typu dysfunkcją wykonujące zawód artysty grafika nie mają jednak możliwości posługiwania się innymi niż komputerowymi metodami tworzenia kompozycji graficznych.

4.2. Osoby z dysfunkcją narządu wzroku

   Osoby z niewielką dysfunkcją narządu wzroku mogą pracować na stanowisku artysty grafika, jeśli korzystają z odpowiednich pomocy optycznych, które zapewniają dobrą ostrość widzenia.

4.3. Osoby z dysfunkcją narządu słuchu

   Istnieje możliwość zatrudnienia osób z dysfunkcją narządu słuchu niewielkiego stopnia, jeśli jest możliwe skorygowanie jej odpowiednimi aparatami. W przypadku osób ze znacznymi dysfunkcjami narządu słuchu taka możliwość również istnieje, choć jest ona nieco ograniczona i zależna od indywidualnych możliwości dostosowania środowiska pracy do sytuacji danej osoby oraz od otwartości zespołu.

4.4. Osoby z dysfunkcją sfery psychicznej

   Istnieje ograniczona możliwość zatrudnienia osób z niektórymi dysfunkcjami sfery psychicznej pod warunkiem występowania długich okresów remisji choroby oraz zależnie od indywidualnej sytuacji danej osoby oraz specyfiki jej schorzenia.

4.5. Osoby z epilepsją

   Osoby z epilepsją, z rzadko występującymi atakami poprzedzonymi aurą, mogą wykonywać pracę artysty grafika pod warunkiem zapewnienia odpowiednich, bezpiecznych warunków pracy.

 

5. Potrzeba przystosowania stanowiska pracy do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnością

 

5.1. Osoby z dysfunkcją narządu ruchu

   W przypadku osób z dysfunkcjami narządu ruchu niewielkiego stopnia w obrębie kończyn dolnych i górnych dostosowanie stanowiska pracy jest zawsze bardzo indywidualną sprawą. Może obejmować konieczność zastosowania poręczy do przytrzymywania się, odpowiedniego dostosowania mebli (półek, regałów, stołów), które powinny mieć taką wysokość, aby osoba z niepełnosprawnością miała łatwy i pełny dostęp do wszystkich potrzebnych jej w pracy materiałów. Może zaistnieć potrzeba zastosowania na stanowisku komputerowym odpowiedniego siedziska, które będzie wyposażone w elementy regulowane (siedzisko, oparcie, podłokietniki, podnóżek).

   W przypadku osób poruszających się na wózkach dodatkowo istnieje potrzeba likwidacji barier architektonicznych takich jak schody, wysokie progi, zbyt małe przestrzenie niepozwalające na swobodne obracanie się na wózku. Należy też zapewnić swobodny dostęp do urządzeń sanitarnych. Potrzebne są poręcze do przytrzymania się.

Obecny stan technologiczny sprzętu komputerowego dostosowanego do potrzeb osób ze znacznymi dysfunkcjami narządu ruchu w obrębie kończyn górnych pozwala na korzystanie z niego osobom z porażeniami i przykurczami. Zwiększa to w znaczący sposób możliwość pracy osób z tego typu niepełnosprawnością w zawodzie artysty grafika. Dostosowanie może dotyczyć obsługi myszy oraz klawiatury komputerowej.

5.2. Osoby z dysfunkcją narządu wzroku

   Osoby z dysfunkcją narządu wzroku powinny być zaopatrzone w szkła optyczne bądź soczewki kontaktowe zapewniające wystarczającą ostrość widzenia, pozwalającą na swobodne rysowanie nawet drobnych szczegółów przy tworzeniu kompozycji graficznych. Należy dodatkowo zadbać o odpowiednie doświetlenie stanowiska pracy.

5.3. Osoby z dysfunkcją narządu słuchu

  Osoby z niewielką dysfunkcją narządu słuchu powinny używać indywidualnie dostosowanych aparatów słuchowych zapewniających możliwość swobodnego kontaktu z innymi ludźmi. Jeśli artysta grafik pracuje w zespole, istnieje również możliwość ograniczenia zadań wymagających częstego kontaktu z innymi. Warto również wprowadzić wewnętrzny system komunikacji między współpracownikami.

5.4. Osoby z dysfunkcją sfery psychicznej

   Osoby z dysfunkcjami sfery psychicznej powinny mieć wyłączone z zakresu obowiązków działania, które mogą być potencjalnym źródłem stresu bądź stanowić czynnik konfliktogenny. Należą do nich obowiązki wiążące się z częstym i intensywnym kontaktem z ludźmi, który ma miejsce podczas pracy w zespole grafików. Sytuacja każdej z osób powinna być indywidualnie rozpatrywana, aby zapewnić jej optymalne warunki do pracy.

5.5. Osoby z epilepsją

   Osoby z epilepsją powinny mieć zapewnioną możliwość uzyskania szybkiej pomocy w razie wystąpienia ataku. Zadania, które wykonują, nie mogą być źródłem potencjalnego ataku, należy również zadbać o to, by środowisko, w którym pracują, nie stanowiło źródła dodatkowego niebezpieczeństwa urazu w przypadku wystąpienia ataku. Zalecane jest ograniczenie zakresu obowiązków o te, które wiążą się z użyciem narzędzi i maszyn mogących być przyczyną urazu, co może być czynnikiem ograniczającym artystę grafika w wyborze metod i materiałów, których chciałby użyć tworząc kompozycję graficzną. Metodą niezagrażającą w żaden sposób zdrowiu w przypadku wystąpienia ataku jest metoda grafiki komputerowej.

 

Uwaga. Każdy przypadek zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością oraz przystosowania stanowiska pracy do potrzeb i możliwości tej osoby należy rozpatrywać indywidualnie.