Analityk systemów komputerowych

Analityk systemów komputerowych

 

1. Informacje ogólne

 

   Praca analityka systemów komputerowych pod względem obciążenia fizycznego zalicza się do prac lekkich. Analityk pracuje w pomieszczeniach biurowych, w pozycji siedzącej, głównie przy komputerze, ale również czytając dokumentację. Kontakt z ludźmi jest dość częsty i na ogół ma charakter konsultacji w formie ustnej bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej. Jest to praca indywidualna, ale oparta na współpracy i konsultacjach z innymi pracownikami, przełożonym lub zleceniodawcą. Z racji częstych kontaktów z ludźmi analityk może być narażony na ryzyko konfliktów, niemniej przez większość czasu jego praca odbywa się w warunkach spokojnych i niestresujących.

   Analityk systemów komputerowych wykonuje pracę w stałych godzinach, w tradycyjnym ośmiogodzinnym systemie dziennym, choć może go realizować w nietypowych godzinach w ciągu dnia, samodzielnie ustalając swój grafik pracy.    Analityk jest rozliczany z wykonania konkretnych zadań. Jego praca ma charakter niezrutynizowany.

Ewentualne czynniki uciążliwe mogą dotyczyć długotrwałego siedzenia przy komputerze lub czytania dokumentacji, co może skutkować przemęczeniem oczu oraz problemami z kręgosłupem.

 

2. Wymagania

 

  Ze względu na stały kontakt z ludźmi i konsultowanie pracy na każdym jej etapie analityk systemów komputerowych powinien posiadać umiejętność współpracy z ludźmi, współdziałania w zespole i zdobywania informacji. Samodzielność to kolejna cecha niezbędna w pracy, którą analityk sam sobie organizuje i planuje, działając zgodnie z własnym grafikiem.

   W pracy analityka systemów komputerowych potrzebna jest duża cierpliwość i wytrwałość w analizie. Niezbędne są w związku z tym umiejętność koncentracji, a przede wszystkim rozumowanie logiczne i twórcze podejście do problemów. Analityk powinien posiadać nie tylko dużą wiedzę dotyczącą branży informatycznej, lecz także mieć zainteresowania techniczne. Przydatne w jego zawodzie są również zainteresowania menedżerskie.

   Wymagania fizyczne i zdrowotne to sprawność narządu wzroku i ostrość widzenia ze względu na konieczność długotrwałego korzystania z komputera oraz studiowania różnego rodzaju dokumentacji, a także, ze względu na stałą współpracę z innymi ludźmi, sprawność narządu słuchu i ostrość słuchu pozwalające na swobodną komunikację.

 

3. Czynniki utrudniające zatrudnienie w zawodzie

 

   Czynnikiem utrudniającym pracę analityka systemów komputerowych jest znaczna dysfunkcja narządu wzroku ze względu na konieczność studiowania dokumentacji, która nie zawsze jest przystosowana dla osób niewidomych.

Przeciwwskazaniem względnym jest również znaczna dysfunkcja słuchu nie pozwalająca na swobodny kontakt z innymi osobami, a więc utrudniająca konsultacje analityka systemów komputerowych ze specjalistami.

 

4. Możliwość zatrudnienia w zawodzie osób z niepełnosprawnością

 

4.1. Osoby z dysfunkcją narządu ruchu

   Istnieje możliwość zatrudnienia osób z dysfunkcjami narządu ruchu, nawet znacznego stopnia, w tym osób poruszających się na wózkach. W każdym przypadku należy zadbać o odpowiednie dostosowanie stanowiska i środowiska pracy.

4.2. Osoby z dysfunkcją narządu wzroku

   Osoby z dysfunkcją narządu wzroku niewielkiego stopnia mogą wykonywać zawód analityka systemów komputerowych pod warunkiem zapewnienia im odpowiednich pomocy optycznych. Osoby ze znacznymi dysfunkcjami narządu wzroku mają ograniczoną możliwość wykonywania tego zawodu, zależną od indywidualnej sytuacji i rodzaju zlecenia.

4.3. Osoby z dysfunkcją narządu słuchu

   Istnieje możliwość zatrudnienia na stanowisku analityka systemów komputerowych osób z niewielką dysfunkcją narządu słuchu pod warunkiem korzystania przez nie z odpowiednich aparatów pozwalających na swobodną komunikację z ludźmi.

   Osoby ze znaczną dysfunkcją narządu słuchu mają ograniczoną możliwość wykonywania zawodu, zależną od indywidualnej sytuacji i rodzaju zlecenia.

4.4. Osoby z dysfunkcją sfery psychicznej

  Istnieje możliwość zatrudnienia na stanowisku analityka systemów komputerowych osób z niektórymi dysfunkcjami sfery psychicznej pod warunkiem, że nie wiążą się one z zaleceniami ograniczania kontaktów społecznych.

4.5. Osoby z epilepsją

  Osoby z epilepsją, z rzadko występującymi atakami poprzedzonymi aurą, mogą wykonywać zawód analityka systemów komputerowych. Należy zadbać o odpowiednie dostosowanie stanowiska i środowiska pracy.

 

5. Potrzeba przystosowania stanowiska pracy do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnością

 

5.1. Osoby z dysfunkcją narządu ruchu

   Osoby z niewielką dysfunkcją kończyn górnych lub dolnych mogą potrzebować indywidualnych pomocy technicznych, które usprawniają pracę. Do pomocy tych należy np. odpowiednio przystosowane siedzisko (o wyregulowanej wysokości, wyregulowanym podnóżku, blokujących sie kołach, odpowiednio wyprofilowanym oparciu, wyprofilowanym podłokietniku).

   Osoby ze znaczną dysfunkcją kończyn dolnych, poruszające się na wózkach inwalidzkich, potrzebują likwidacji barier architektonicznych w miejscu i środowisku pracy oraz w drodze do zakładu pracy. W miejscu pracy należy dostosować przestrzeń manewrową i zapewnić dostępność wszystkich urządzeń i sprzętów, z których potencjalnie może korzystać analityk systemów komputerowych podczas pracy.

   Osoby zarówno z niewielkimi, jak i znacznymi dysfunkcjami narządu ruchu mogą potrzebować umocowania dodatkowych uchwytów i poręczy, które ułatwiają wstawanie i podpieranie się.

 

5.2. Osoby z dysfunkcją narządu wzroku

   Osoby słabowidzące powinny stosować szkła korekcyjne lub soczewki kontaktowe, mogą również, w miarę potrzeb, wykorzystywać oprzyrządowanie powiększające (np. lupę powiększającą, powiększalniki). W miarę możliwości oraz pod warunkiem zgody ze strony zleceniodawców dokumenty mogą być przesyłane analitykowi w wersji elektronicznej. Wówczas może on użyć większej czcionki bądź programu powiększającego zainstalowanego w komputerze. Pomocne jest również odpowiednie przygotowanie stanowiska pracy: jego doświetlenie, przygotowanie (matowanie powierzchni).
   Osoby niewidome mają możliwość korzystania z komputera w systemie bezwzrokowym (bez użycia monitora)     lub wykorzy stując oprogra mowanie udźwiękowiające.

 

5.3. Osoby z dysfunkcją narządu słuchu

   Osoby z niewielkimi dysfunkcjami narządu słuchu powinny stosować indywidualne aparaty wzmacniające siłę dźwięków czyli aparaty słuchowe, które umożliwiają swobodną rozmowę z innymi osobami. Pomieszczenie przeznaczone do pracy musi być odizolowane od zewnętrznych źródeł dźwięku, należy likwidować źródła dźwięków tworzących tło akustyczne.

   W przypadku osób ze znacznymi dysfunkcjami narządu słuchu, w zależności od możliwości pracy w zespole, zalecane jest wprowadzenie wewnętrznego systemu komunikacji z osobami słyszącymi.

 

5.4. Osoby z dysfunkcją sfery psychicznej

   W zawodzie mogą pracować, po uzgodnieniu zakresu zadań z lekarzem specjalistą, osoby z niektórymi dysfunkcjami sfery psychicznej. Zawód ten mogą wykonywać tylko te osoby, w przypadku których nie istnieje zalecenie ograniczenia kontaktów społecznych. Należy jednak zawsze pamiętać o ograniczaniu sytuacji konfliktogennych i stresujących. Analityk systemów komputerowych z dysfunkcją sfery psychicznej może potrzebować elastycznego czasu pracy (co nie stanowi problemu w sytuacji, gdy samodzielnie ustala swój grafik).

 

5.5. Osoby z epilepsją

   W przypadku zatrudnionej jako analityk systemów komputerowych osoby z epilepsją środowisko pracy nie może być źródłem potencjalnych zagrożeń w sytuacji emisji choroby ani źródłem niebezpieczeństwa czy narażenia na dodatkowe urazy podczas już zaistniałego ataku.

   Pomieszczenie, w którym analityk pracuje, powinno być łatwo dostępne w razie konieczności udzielenia szybkiej pomocy. Wykonująca ten zawód osoba z epilepsją powinna dobrze znać swoja chorobę i umieć szybko rozpoznawać aurę poprzedzającą atak. Współpracownicy powinni być dobrze poinformowani o tym, w jaki sposób w razie wystąpienia ataku mogą prawidłowo udzielić pomocy.

 

Uwaga. Każdy przypadek zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością oraz przystosowania stanowiska pracy do potrzeb i możliwości tej osoby należy rozpatrywać indywidualnie.