Agent usług artystycznych

 

AGENT USŁUG ARTYSTYCZNYCH

 

  1. Informacje ogólne

 

Agent usług artystycznych zajmuje się promocją i sprzedażą usług artystów różnych dziedzin sztuki (głównie muzyków), rozpowszechnianiem ich umiejętności oraz załatwianiem zleceń na występy publiczne, organizowaniem imprez, wystaw lub koncertów. Do zadań agenta usług artystycznych należy:

 

  • poznanie reprezentowanego zespołu lub indywidualnego artysty, zebranie informacji o nim, repertuaru, jakim dysponuje i wszelkich informacji dotyczących jego działalności, rodzaju i gatunku wykonywanej muzyki i jej wartości na rynku
  • poznanie rynku pod kątem znajdowania potencjalnych odbiorców zainteresowanych typem muzyki czy innego rodzaju sztuki, którą tworzy reprezentowany artysta
  • promowanie działalności artysty
  • inicjowanie spotkań i pośredniczenie w kontaktach między reprezentowanym artystą a organizatorami imprez potencjalnie zainteresowanymi twórczością artysty
  • negocjowanie warunków i przygotowywanie umów i kontraktów na usługi artysty, dopilnowywanie ich realizacji
  • doradzanie reprezentowanemu artyście w kwestiach jego własnej działalności, repertuaru i promocji umiejętności
  • prowadzenie rozliczeń ze Związkiem Autorów i Kompozytorów Scenicznych w imieniu reprezentowanego artysty.

 

Agent usług artystycznych musi bardzo dobrze znać rynek, na którym działa, aby zapewnić swojemu klientowi stałe zlecenia. Powinien mieć szerokie znajomości w branży, a zarazem posiadać umiejętność znajdowania nowych kontaktów, wchodzenia z ludźmi w długotrwałe relacje biznesowe. Musi potrafić odpowiednio zareklamować swojego klienta, stąd konieczność doskonałej znajomości jego twórczości. Pracę agenta usług zareklamować swojego klienta, stąd konieczność doskonałej znajomości jego twórczości.

Pracę agenta usług artystycznych można zaliczyć do prac organizacyjnych (odpowiedzialność za stałość zleceń, pracy reprezentowanego artysty) i usługowych (sprzedaż jego usług). Swoją pracę agent wykonuje głównie w budynkach: własnym biurze, biurach potencjalnych klientów, salach koncertowych, wystawowych. Jest to praca związana ze stałym i intensywnym kontaktem z ludźmi, opiera się ona na ciągłym szukaniu nowych kontaktów, sponsorów, wiąże się z częstymi wyjazdami w przypadku, gdy działalnością danego artysty zainteresowani są klienci z innych miast, a nawet innych krajów. Praca ta wymaga dużej samodzielności w działaniu, choć jest pracą zespołową – agent współpracuje stale z reprezentowanym artystą oraz z jego potencjalnymi odbiorcami. Opiera się na stałych kontaktach i negocjowaniu zasad współpracy.

Czas pracy agenta usług reklamowych wynosi na ogół od 6 do 9 godzin dziennie, choć z racji częstych wyjazdów i spotkań z klientami, realizowanych o różnych porach, nagrań klientów, organizacji imprez, które też odbywają się o różnych porach dnia, bardzo często godziny pracy wydłużają się do godzin wieczornych. Jest to praca o charakterze niezrutynizowanym, każdy dzień może przynieść coś nowego – nowe kontakty i kontrakty dla klientów, nowe możliwości rozwoju. Praca ta wiąże się z odpowiedzialnością za pracę innych – jeśli agent nie znajdzie dla klienta odbiorców zainteresowanych jego działalnością, ten nie będzie miał zleceń.

Z racji tak częstych kontaktów z ludźmi agent usług artystycznych jest stale narażony na sytuacje konfliktowe. Innym czynnikiem szkodliwym w pracy agenta jest hałas w przypadku, gdy reprezentuje on zespół muzyczny (bądź indywidualnie występującego muzyka), a przedmiotem jego działalności są występy publiczne na dużych scenach. W takich sytuacjach czynnikiem szkodliwym może być również intensywne oświetlenie (oświetlenie sceny podczas koncertów).

 

2. Wymagania

 

Praca w zawodzie agenta usług artystycznych wymaga od osoby ją wykonującej wszechstronnej wiedzy dotyczącej branży, w której działa reprezentowany przez niego artysta. Powinien zatem mieć zainteresowania artystyczne i stale je pogłębiać. Niezbędne wydają się również zainteresowania menedżerskie.

Agent usług artystycznych musi być osobą łatwo nawiązującą kontakty, bardzo komunikatywną i wiedzącą, jak postępować z ludźmi, by budować długotrwałe relacje z odbiorcami usług klienta. Musi mieć dar przekonywania, by wynegocjować jak najkorzystniejszą umowę dla swojego klienta. Niezbędne cechy każdego agenta to duża samodzielność w działaniu i inicjatywność.

Sprawności sensomotoryczne niezbędne w tym zawodzie to dobra ostrość wzroku i słuchu, spostrzegawczość, a także szybki refleks, czyli umiejętność szybkiego podejmowania działania w zmieniających się warunkach (wykorzystywanie okazji do wynegocjowania korzystniejszej umowy dla klienta). Przydatna jest łatwość wypowiadania się. Niezbędna jest dobra pamięć, niewątpliwie również wyobraźnia i myślenie twórcze.

 

3. Czynniki utrudniające zatrudnienie w zawodzie

 

Czynnikiem utrudniającym pracę w zawodzie agenta usług artystycznych może być znaczna dysfunkcja narządu wzroku i słuchu.

Nie ma możliwości zatrudnienia na tym stanowisku osób z dysfunkcją sfery intelektualnej, ze względu na to, iż nie podołałyby one wyzwaniom związanym z zadaniami, które wykonuje osoba pracująca jako agent usług artystycznych.

 

4. Możliwość zatrudnienia w zawodzie osób z niepełnosprawnością

 

4.1. Osoby z dysfunkcją narządu ruchu

Istnieje możliwość zatrudnienia na stanowisku agenta usług artystycznych osób z dysfunkcją narządu ruchu, także w stopniu znacznym, zarówno w obrębie kończyn górnych jak i dolnych, nawet poruszających się na wózku inwalidzkim. Zatrudnienie jest możliwe pod warunkiem odpowiedniego dostosowania stanowiska pracy.

 

4.2. Osoby z dysfunkcją narządu wzroku

W zawodzie agenta usług artystycznych może pracować osoba z nieznaczną dysfunkcją narządu wzroku, jeśli stosuje odpowiednie pomoce optyczne, a stanowisko pracy jest prawidłowo dostosowane do jej potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

 

4.3. Osoby z dysfunkcją narządu słuchu

Istnieje możliwość zatrudnienia osoby z niewielką dysfunkcją narządu słuchu w tym zawodzie, pod warunkiem stosowania przez nią odpowiedniego oprzyrządowania oraz prawidłowego dostosowania stanowiska i środowiska pracy.

 

4.4. Osoby z dysfunkcją sfery psychicznej

Osoby z niektórymi dysfunkcjami sfery psychicznej mają pewną, ograniczoną możliwość wykonywania pracy w zawodzie agenta usług artystycznych, jednak w takim wypadku niezbędne jest zapewnienie odpowiednich warunków społecznego środowiska pracy, wynikających z indywidualnych potrzeb osoby z niepełnosprawnością.

 

4.5. Osoby z epilepsją

Istnieje możliwość zatrudnienia jako agenta usług artystycznych osoby z epilepsją z rzadko występującymi atakami poprzedzonymi aurą. Warunkiem jej zatrudnienia jest dostosowanie zarówno samego stanowiska pracy jak i zakresu wykonywanych zadań do indywidualnych potrzeb osoby z niepełnosprawnością.

 

5. Potrzeba przystosowania stanowiska pracy do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnością

 

5.1. Osoby z dysfunkcją narządu ruchu

Osoby z niewielką dysfunkcją kończyn górnych lub dolnych mogą wymagać indywidualnych pomocy technicznych usprawniających pracę. Chodzi tutaj na przykład o odpowiednie przystosowanie siedziska (wyregulowanie wysokości, wyregulowanie podnóżka, blokowanie kół, odpowiednie wyprofilowanie oparcia, wyprofilowanie podłokietników).

Osoby ze znaczną dysfunkcją kończyn dolnych, poruszające się na wózkach inwalidzkich, wymagają likwidacji barier architektonicznych w miejscu i środowisku pracy oraz w drodze do zakładu pracy. W miejscu pracy należy dostosować przestrzeń manewrową, zapewnić dostępność do wszystkich urządzeń i sprzętów, z których może chcieć skorzystać agent usług artystycznych podczas pracy.

Zarówno osoby z niewielkimi jak i znacznymi dysfunkcjami narządu ruchu mogą wymagać umocowania dodatkowych uchwytów i poręczy, które ułatwiają wstawanie i podpieranie się.

Osoby mające problemy w samodzielnym poruszaniu się, niezależnie od tego, czy są to osoby korzystające z pomocy kul czy też jeżdżące na wózkach inwalidzkich, mogą mieć utrudnione zadanie w przypadku konieczności częstych wyjazdów. Nie wszystkie miejsca, w których mogą się odbywać spotkania z odbiorcami usług klientów reprezentowanych przez agenta, będą pozbawione barier architektonicznych. Dlatego może zajść potrzeba ograniczenia niektórych obowiązków zawodowych bądź pracy w zespole.

 

5.2. Osoby z dysfunkcją narządu wzroku

Osoby z nieznacznymi dysfunkcjami narządu wzroku powinny stosować szkła korekcyjne lub soczewki kontaktowe, mogą również w miarę potrzeb wykorzystywać oprzyrządowanie powiększające (np. lupa powiększająca, powiększalniki). Agent może również używać większej czcionki bądź programu powiększającego zainstalowanego w komputerze.

Pomocne jest odpowiednie przygotowanie stanowiska pracy, a więc jego doświetlenie, przygotowanie kontrastowego (ciemnego) tła biurka oraz eliminacji potencjalnych źródeł odblasku (matowanie powierzchni).

 

5.3. Osoby z dysfunkcją narządu słuchu

Osoby z niewielkimi dysfunkcjami narządu słuchu powinny stosować indywidualne aparaty wzmacniające siłę dźwięków, czyli aparaty słuchowe umożliwiające swobodną rozmowę z innymi osobami. Pomieszczenie pracy musi być dla tych osób izolowane od zewnętrznych źródeł dźwięku, należy likwidować źródła dźwięków tworzących tło akustyczne.

Gdyby zdarzyło się, że agent z tego typu dysfunkcją reprezentuje artystów muzyków (niewskazane), może zaistnieć potrzeba ograniczenia bądź eliminacji jego zadań zawodowych o te, których wykonywanie wiąże się z przebywaniem w hałasie.

 

5.4. Osoby z dysfunkcją sfery psychicznej

W przypadku osób z niektórymi dysfunkcjami sfery psychicznej zaleca się ograniczenie lub eliminację tych zadań zawodowych, które mogą być powodem stresu lub powodują wzrost ryzyka konfliktów, czyli wszelkie bezpośrednie kontakty z innymi ludźmi. Zatrudnienie w tym zawodzie osób z niektórymi dysfunkcjami sfery psychicznej powinno być poprzedzone zgodą lekarza specjalisty i odpowiednio do jego wskazówek należy dostosować środowisko pracy.

 

5.5. Osoby z epilepsją

Środowisko pracy agenta usług artystycznych z epilepsją nie może stwarzać potencjalnych zagrożeń w przypadku emisji choroby, nie może być również źródłem niebezpieczeństwa i narażać osobę chorą na dodatkowe urazy w przypadku już zaistniałego ataku. Pomieszczenie, w którym agent przeprowadza rozmowy z klientami, powinno być łatwo dostępne w razie konieczności szybkiej pomocy. Osoba z epilepsją wykonująca ten zawód powinna dobrze znać swoją chorobę i umieć szybko rozpoznawać aurę poprzedzającą atak. Współpracownicy powinni być dobrze poinformowani o tym, w jaki sposób w razie wystąpienia ataku mogą prawidłowo udzielić pomocy. Wskazana jest praca w zespole.

Ze względu na indywidualny charakter bodźców, które mogą wywołać atak epilepsji, może się okazać konieczne ograniczenie bądź eliminacja zadań zawodowych wymagających przebywania w hałasie bądź w pobliżu źródeł ostrego światła (na przykład koncerty).

 

Uwaga. Każdy przypadek zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością oraz przystosowania stanowiska pracy do potrzeb i możliwości tej osoby należy rozpatrywać indywidualnie.