Treść HTML
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
WYSZUKIWANIE
w bazach substancji
  
 
 
BazChem_Przemysl_Det
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
BUDOWNICTWO
Budowy Dróg i Autostrad
Operator zagęszczarki
Przykład - nr 2

INFORMACJE NA TEMAT ZAKŁADU

Duży

OPIS PRAC NA WYBRANYM STANOWISKU PRACY/CHRONOMETRAŻ

Obsługa zagęszczarki podczas prac związanych z budową drogi. Czas pozostały – oczekiwanie na pracę, ręczne prace budowlane, czynności konserwacyjne przy urządzeniu, ręczne prace porządkowe i organizacyjne  - bez narażenia na badany czynnik

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W POWIETRZU NA STANOWISKACH PRACY

Ditlenek siarki, Ditlenek azotu, Tlenek węgla, Tlenek azotu 

ROK WYKONANIA POMIARÓW

2011

WYNIKI POMIARÓW:

Oznaczane substancje

Normatywy higieniczne [mg/m3]

Wskaźnik narażenia [mg/m3]

Łączne
narażenie

 NDS

NDSCh

 NDS

NDSCh

Ditlenek siarki

1,3

2,7

<0,266

<0,266/<0,266

-

Ditlenek azotu

0,7

1,5

<0,191

<0,191/<0,191

Tlenek węgla

23

117

<1,17

<1,17/<1,17

Tlenek azotu

3,5

7

<0,125

0,500/0,250

WYNIK ILOŚCIOWEJ OCENY RYZYKA:

Narażenie inhalacyjne. Ryzyko  małe

STOSOWANE ŚRODKI OCHRONY: -
DOBRA PRAKTYKA: -
UWAGI/INNE: -

Wyników nie należy traktować, jako gotowej oceny ryzyka w Państwa zakładzie, ani tym bardziej wzoru do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego. Stanowią one jedynie pomoc w identyfikowaniu niebezpiecznych substancji chemicznych i pyłów, oraz wykonywaniu pomiarów do oceny narażenia na czynniki chemiczne. Wszelkie umieszczane w bazie informacje są anonimowe bez możliwości identyfikacji jednostki, w której wykonywane były pomiary.