Treść HTML
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
WYSZUKIWANIE
w bazach substancji
  
 
 
BazChem_Przemysl_Det
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
SŁUŻBA ZDROWIA
Szpital 1 (duży) – myjnia pracowni endoskopii
Sanitariuszka
Przykład 1

INFORMACJE NA TEMAT ZAKŁADU

Szpital – Myjnia Pracowni Endoskopowej

OPIS PRAC NA WYBRANYM STANOWISKU PRACY/CHRONOMETRAŻ

Próbki pobrano podczas wykonywania wszystkich czynności należących do obowiązków pracownika tj. podczas przygotowywania pojemników z 4% formaldehydem do wycinków oraz podczas innych czynności wchodzących w zakres obowiązków pracownika

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W POWIETRZU NA STANOWISKACH PRACY

Pracownik w czasie wykonywania czynności narażony jest na formaldehyd

ROK WYKONANIA POMIARÓW

2017

WYNIKI POMIARÓW:

Oznaczane substancje

Normatywy higieniczne [mg/m3]

Wskaźnik narażenia [mg/m3]

Łączne
narażenie

 NDS

NDSCh

 NDS

NDSCh

formaldehyd

0,50

1,00

<0,07

0,89

0,65

-

WYNIK ILOŚCIOWEJ OCENY RYZYKA:

Ryzyko średnie, ponieważ formaldehyd jest rakotwórczy (Carc. 1B)

STOSOWANE ŚRODKI OCHRONY:

Wentylacja mechaniczna ogólna: czynna

Wentylacja mechaniczna miejscowa: nie ma

DOBRA PRAKTYKA: -
UWAGI/INNE:

Stan zatrudnienia na stanowisku: 1 osoba


Wyników nie należy traktować, jako gotowej oceny ryzyka w Państwa zakładzie, ani tym bardziej wzoru do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego. Stanowią one jedynie pomoc w identyfikowaniu niebezpiecznych substancji chemicznych i pyłów, oraz wykonywaniu pomiarów do oceny narażenia na czynniki chemiczne. Wszelkie umieszczane w bazie informacje są anonimowe bez możliwości identyfikacji jednostki, w której wykonywane były pomiary.