Treść HTML
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
WYSZUKIWANIE
w bazach substancji
  
 
 
BazChem_Przemysl_Det
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
SŁUŻBA ZDROWIA
Szpital 5 – centralna sterylizatornia
Operator urządzeń
Przykład 1

INFORMACJE NA TEMAT ZAKŁADU

Szpital – Centralna Sterylizatornia

OPIS PRAC NA WYBRANYM STANOWISKU PRACY/CHRONOMETRAŻ

Próbki pobrano podczas sterylizacji gazowej i parowej narzędzi chirurgicznych. Próbkę nr 37 pobrano podczas otwierania sterylizatora gazowego, wyjmowania pakietów, a następnie segregowania i rozkładania materiałów na stelażach w strefie sterylnej. Próbki nr 38 - 41 pobrano w strefie czystej oraz w pozostałych pomieszczeniach sterylizatorni, gdzie odbywały się inne prace, nie związane ze sterylizacją gazową.

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W POWIETRZU NA STANOWISKACH PRACY

Pracownik w czasie wykonywania czynności narażony jest na epoksyetan

ROK WYKONANIA POMIARÓW

2017

WYNIKI POMIARÓW:

Oznaczane substancje

Normatywy higieniczne [mg/m3]

Wskaźnik narażenia [mg/m3]

Łączne
narażenie

 NDS

NDSCh

 NDS

NDSCh

epoksyetan

1

-

<0,1

-

-

WYNIK ILOŚCIOWEJ OCENY RYZYKA:

Ryzyko średnie, ponieważ epoksyetan jest rakotwórczy (Carc. 1B)

STOSOWANE ŚRODKI OCHRONY:

Wentylacja mechaniczna ogólna: czynna

Wentylacja mechaniczna miejscowa : czynna (odciąg przy piecu do sterylizacji gazowej)

DOBRA PRAKTYKA: -
UWAGI/INNE:

Stan zatrudnienia na stanowisku : 1 osoba (3 osób wymiennie)


Wyników nie należy traktować, jako gotowej oceny ryzyka w Państwa zakładzie, ani tym bardziej wzoru do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego. Stanowią one jedynie pomoc w identyfikowaniu niebezpiecznych substancji chemicznych i pyłów, oraz wykonywaniu pomiarów do oceny narażenia na czynniki chemiczne. Wszelkie umieszczane w bazie informacje są anonimowe bez możliwości identyfikacji jednostki, w której wykonywane były pomiary.