Treść HTML
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
WYSZUKIWANIE
w bazach substancji
  
 
 
BazChem_Przemysl_Det
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
BUDOWNICTWO
Produkcja wyrobów budowlanych
Operator automatu formującego
Przykład 1

INFORMACJE NA TEMAT ZAKŁADU

Zakład zajmuje się produkcją wyrobów budowlanych

OPIS PRAC NA WYBRANYM STANOWISKU PRACY/CHRONOMETRAŻ

Pomiary przeprowadzone w czasie normalnego trybu pracy w rozdzielni pary. Pracownik nadzoruje pracę automatu formującego oraz wykonuje prace przygotowawczo porządkowe. Stosowane materiały: wapno i piasek.

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W POWIETRZU NA STANOWISKACH PRACY

Pracownik w czasie wykonywania czynności narażony jest na pyły zawierające wolną (krystaliczną krzemionkę od 2% do 50%

ROK WYKONANIA POMIARÓW

2016

WYNIKI POMIARÓW:

Oznaczane substancje

Normatywy higieniczne [mg/m3]

Wskaźnik narażenia [mg/m3]

Łączne
narażenie

 NDS

NDSCh

 NDS

NDSCh

pyły zawierające wolną (krystaliczną) krzemionkę od 2% do 50%

- frakcja wdychana

- frakcja respirabilna

 

 

 

4,0

1,0

Nie dotyczy

 

 

 

0,64

0,15

Nie dotyczy

-

WYNIK ILOŚCIOWEJ OCENY RYZYKA:

Ryzyko małe

STOSOWANE ŚRODKI OCHRONY:

Wentylacja grawitacyjna

DOBRA PRAKTYKA: -
UWAGI/INNE: -

Wyników nie należy traktować, jako gotowej oceny ryzyka w Państwa zakładzie, ani tym bardziej wzoru do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego. Stanowią one jedynie pomoc w identyfikowaniu niebezpiecznych substancji chemicznych i pyłów, oraz wykonywaniu pomiarów do oceny narażenia na czynniki chemiczne. Wszelkie umieszczane w bazie informacje są anonimowe bez możliwości identyfikacji jednostki, w której wykonywane były pomiary.