Treść HTML
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
WYSZUKIWANIE
w bazach substancji
  
 
 
BazChem_Przemysl_Det
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
OBUWNICZY
Produkcyjny, średni
Nanoszenie kleju na cholewki
Przykład 1

INFORMACJE NA TEMAT ZAKŁADU

Zakład zajmuje się wykrawaniem ze skóry, szyciem oraz podklejaniem cholewek do butów

OPIS PRAC NA WYBRANYM STANOWISKU PRACY/CHRONOMETRAŻ

Pomiary przeprowadzone w czasie normalnego trybu pracy w hali produkcyjnej na 6 stanowiskach pracy. Czas poboru próbki 2 godz.

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W POWIETRZU NA STANOWISKACH PRACY

W trakcie klejenia pracownik narażony jest na substancje chemiczne wchodzące w skład kleju poliuretanowego.

ROK WYKONANIA POMIARÓW

2016

WYNIKI POMIARÓW:

Oznaczane substancje

Normatywy higieniczne [mg/m3]

Wskaźnik narażenia [mg/m3]

Łączne
narażenie

 NDS

NDSCh

 NDS

NDSCh

benzyna ekstrakcyjna

500,0

1500,0

<40,7

<40,7

-

etylobenzen

200,00

400,00

<5,22

<5,22

octan etylu

734,0

1468,0

<14,0

<14,0

WYNIK ILOŚCIOWEJ OCENY RYZYKA:

Ryzyko średnie, ponieważ benzyna ekstrakcyjna jest rakotwórcza (Carc. 1B)

STOSOWANE ŚRODKI OCHRONY:

Wentylacja miejscowa

DOBRA PRAKTYKA: -
UWAGI/INNE: -

Wyników nie należy traktować, jako gotowej oceny ryzyka w Państwa zakładzie, ani tym bardziej wzoru do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego. Stanowią one jedynie pomoc w identyfikowaniu niebezpiecznych substancji chemicznych i pyłów, oraz wykonywaniu pomiarów do oceny narażenia na czynniki chemiczne. Wszelkie umieszczane w bazie informacje są anonimowe bez możliwości identyfikacji jednostki, w której wykonywane były pomiary.