Treść HTML
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
WYSZUKIWANIE
w bazach substancji
  
 
 
BazChem_Przemysl_Det
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
GUMOWY
Produkcja opon
Walcownik prowadzący proces klejenia
Przyklad 1

INFORMACJE NA TEMAT ZAKŁADU

Duży

OPIS PRAC NA WYBRANYM STANOWISKU PRACY/CHRONOMETRAŻ

Sporządzanie klejów konfekcyjnych na bazie benzyny i mieszanki. Prace organizacyjne, porządkowe i przygotowawcze na stanowisku pracy.

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W POWIETRZU NA STANOWISKACH PRACY

Benzyna ekstrakcyjna, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)

ROK WYKONANIA POMIARÓW

2012

WYNIKI POMIARÓW:

Oznaczane substancje

Normatywy higieniczne [mg/m3]

Wskaźnik narażenia [mg/m3]

Łączne
narażenie

 NDS

NDSCh

 NDS

NDSCh

Benzyna ekstrakcyjna

500

1500

57,07

nw

0,114

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)

0,002

-

<0,001

-

Nie dotyczy

WYNIK ILOŚCIOWEJ OCENY RYZYKA:

Narażenie inhalacyjne

Ryzyko średnie

STOSOWANE ŚRODKI OCHRONY:

Wentylacja grawitacyjna + wyciągowa ogólna

DOBRA PRAKTYKA: -
UWAGI/INNE:

Doskonałe warunki bezpieczeństwa na badanym stanowisku pracy.


Wyników nie należy traktować, jako gotowej oceny ryzyka w Państwa zakładzie, ani tym bardziej wzoru do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego. Stanowią one jedynie pomoc w identyfikowaniu niebezpiecznych substancji chemicznych i pyłów, oraz wykonywaniu pomiarów do oceny narażenia na czynniki chemiczne. Wszelkie umieszczane w bazie informacje są anonimowe bez możliwości identyfikacji jednostki, w której wykonywane były pomiary.