Treść HTML
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
WYSZUKIWANIE
w bazach substancji
  
 
 
BazChem_Przemysl_Det
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
GUMOWY
Produkcja opon - laboratorium badawcze
Laborant
Przyklad 2

INFORMACJE NA TEMAT ZAKŁADU

Duży

OPIS PRAC NA WYBRANYM STANOWISKU PRACY/CHRONOMETRAŻ

Spalanie próbek mieszanki dla kordu stalowego. Wykonywanie  innych oznaczeń laboratoryjnych. Prace organizacyjne, porządkowe i przygotowawcze na stanowisku pracy.

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W POWIETRZU NA STANOWISKACH PRACY

Ditlenek siarki, ditlenek azotu, tlenek węgla, tlenek azotu, kobalt, tlenek cynku

ROK WYKONANIA POMIARÓW

2012

WYNIKI POMIARÓW:

Oznaczane substancje

Normatywy higieniczne [mg/m3]

Wskaźnik narażenia [mg/m3]

Łączne
narażenie

 NDS

NDSCh

 NDS

NDSCh

Ditlenek siarki

1,3

2,7

<0,266

nw

0,724

Ditlenek azotu

0,7

1,5

<0,191

nw

Tlenek węgla

23

117

<1,17

nw

Tlenek azotu

3,5

7

<0,125

nw

Kobalt

0,05

0,2

<0,003

nw

Tlenek cynku

5

10

<0,5

nw

WYNIK ILOŚCIOWEJ OCENY RYZYKA:

Narażenie inhalacyjne

Ryzyko średnie

STOSOWANE ŚRODKI OCHRONY:

Wentylacja wyciągowa + nawiewana ogólna + wyciągowa miejscowa górna + nawiewowa miejscowa dolna.

DOBRA PRAKTYKA: -
UWAGI/INNE:

Doskonałe warunki bezpieczeństwa na badanym stanowisku pracy.


Wyników nie należy traktować, jako gotowej oceny ryzyka w Państwa zakładzie, ani tym bardziej wzoru do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego. Stanowią one jedynie pomoc w identyfikowaniu niebezpiecznych substancji chemicznych i pyłów, oraz wykonywaniu pomiarów do oceny narażenia na czynniki chemiczne. Wszelkie umieszczane w bazie informacje są anonimowe bez możliwości identyfikacji jednostki, w której wykonywane były pomiary.