Treść HTML
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
WYSZUKIWANIE
w bazach substancji
  
 
 
BazChem_Przemysl_Det
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
GUMOWY
Produkcja opon
Ślusarz
Przyklad 1

INFORMACJE NA TEMAT ZAKŁADU

Duży

OPIS PRAC NA WYBRANYM STANOWISKU PRACY/CHRONOMETRAŻ

Ręczne prace z użyciem środków zawierających butanon i butanol. Prace organizacyjne, porządkowe i przygotowawcze.

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W POWIETRZU NA STANOWISKACH PRACY

Butan-2-on, butan-1-ol, octan butylu

ROK WYKONANIA POMIARÓW

2012

WYNIKI POMIARÓW:

Oznaczane substancje

Normatywy higieniczne [mg/m3]

Wskaźnik narażenia [mg/m3]

Łączne
narażenie

 NDS

NDSCh

 NDS

NDSCh

Butan-2-on

450

900

117,33

nw

1,98

 

Butan-1-ol

50

150

67,95

nw

Octan butylu

200

950

71,89

nw

WYNIK ILOŚCIOWEJ OCENY RYZYKA:

Narażenie inhalacyjne;

Ryzyko duże

STOSOWANE ŚRODKI OCHRONY:

Wentylacja wyciągowa nawiewana ogólna

DOBRA PRAKTYKA: -
UWAGI/INNE: -

Wyników nie należy traktować, jako gotowej oceny ryzyka w Państwa zakładzie, ani tym bardziej wzoru do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego. Stanowią one jedynie pomoc w identyfikowaniu niebezpiecznych substancji chemicznych i pyłów, oraz wykonywaniu pomiarów do oceny narażenia na czynniki chemiczne. Wszelkie umieszczane w bazie informacje są anonimowe bez możliwości identyfikacji jednostki, w której wykonywane były pomiary.