Treść HTML
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
WYSZUKIWANIE
w bazach substancji
  
 
 
BazChem_Przemysl_Det
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
GUMOWY
Produkcja opon - wydział konfekcji opon
Konfekcjoner opon
Przyklad 1

INFORMACJE NA TEMAT ZAKŁADU

Duży

OPIS PRAC NA WYBRANYM STANOWISKU PRACY/CHRONOMETRAŻ

Obsługa maszyny podczas pracy. Prace organizacyjne, porządkowe i przygotowawcze na stanowisku pracy.

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W POWIETRZU NA STANOWISKACH PRACY

Benzyna ekstrakcyjna w tym: n-Heksan, Heptan, Węglowodory C3-C10, Cykloheksan, Octan etylu, benzen

ROK WYKONANIA POMIARÓW

2012

WYNIKI POMIARÓW:

Oznaczane substancje

Normatywy higieniczne [mg/m3]

Wskaźnik narażenia [mg/m3]

Łączne
narażenie

 NDS

NDSCh

 NDS

NDSCh

Benzyna ekstrakcyjna

w tym: n-Heksan, Heptan, Węglowodory                 C3-C10, Cykloheksan,

Octan etylu

500

1500

14,70

nw

0,04

Benzen

1,6

-

<0,01

nw

WYNIK ILOŚCIOWEJ OCENY RYZYKA:

Narażenie inhalacyjne;

Ryzyko średnie

STOSOWANE ŚRODKI OCHRONY:

Wentylacja wyciągowa nawiewana ogólna

DOBRA PRAKTYKA: -
UWAGI/INNE:

Doskonałe warunki bezpieczeństwa na badanym stanowisku pracy.


Wyników nie należy traktować, jako gotowej oceny ryzyka w Państwa zakładzie, ani tym bardziej wzoru do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego. Stanowią one jedynie pomoc w identyfikowaniu niebezpiecznych substancji chemicznych i pyłów, oraz wykonywaniu pomiarów do oceny narażenia na czynniki chemiczne. Wszelkie umieszczane w bazie informacje są anonimowe bez możliwości identyfikacji jednostki, w której wykonywane były pomiary.