Treść HTML
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
WYSZUKIWANIE
w bazach substancji
  
 
 
BazChem_Przemysl_Det
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
CHEMICZNY
Zakład produkcji materiałów izolacyjnych
Stanowisko obsługi pomp asfaltu
Przykład - nr 1

INFORMACJE NA TEMAT ZAKŁADU

Zakład  reprezentuje średnie przedsiębiorstwo produkujące materiały izolacyjne

OPIS PRAC NA WYBRANYM STANOWISKU PRACY/CHRONOMETRAŻ

Pracownik zatrudniony przy obsłudze pomp asfaltu

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W POWIETRZU NA STANOWISKACH PRACY

Pracownik podczas wykonywania czynności jest narażony na WWA, naftalen

ROK WYKONANIA POMIARÓW

2013

WYNIKI POMIARÓW:

Oznaczane substancje

Normatywy higieniczne

[mg/m3

Wskaźnik narażenia

[µg/m3]

Łączne
narażenie

NDS

NDS

Acenaftalen + Fluoren

 

 

 

 

 

0,002

3,06

20,88

Fenantren

0,35

Antracen

0,04

Fluoranten

0,14

Piren

0,14

Chryzen

0,06

Benzo(b)fluoranten

0,12

Benzo(k)fluoranten

0,06

Benzo(a)piren

0,05

Dibenzo(a,h)antracen

4,16

Benzo(g,h,i)perylen

0,56

Naftalen

20

3,22

 

WYNIK ILOŚCIOWEJ OCENY RYZYKA:

Ryzyko inhalacyjne

Ryzyko duże

STOSOWANE ŚRODKI OCHRONY:

Pracownicy nie stosowali ochron indywidualnych

DOBRA PRAKTYKA:

Brak

UWAGI/INNE: -

Wyników nie należy traktować, jako gotowej oceny ryzyka w Państwa zakładzie, ani tym bardziej wzoru do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego. Stanowią one jedynie pomoc w identyfikowaniu niebezpiecznych substancji chemicznych i pyłów, oraz wykonywaniu pomiarów do oceny narażenia na czynniki chemiczne. Wszelkie umieszczane w bazie informacje są anonimowe bez możliwości identyfikacji jednostki, w której wykonywane były pomiary.