Treść HTML
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
WYSZUKIWANIE
w bazach substancji
  
 
 
BazChem_Przemysl_Det
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
ELEKTRONICZNY
PRODUKCYJNY / DUŻY
Stanowisko operatora pianowania tworzyw poliuretanowych
Przykład - nr 2

INFORMACJE NA TEMAT ZAKŁADU

Produkcja urządzeń elektronicznych, gospodarstwa domowego.

OPIS PRAC NA WYBRANYM STANOWISKU PRACY/CHRONOMETRAŻ

Praca na stanowisku operatora pianowania tworzyw poliuretanowych: stanowisko operatora 01.01 (PERROS –drzwi). Stanowiska operatorów pianowania tworzyw poliuretanowych są w pełni zautomatyzowane.

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W POWIETRZU NA STANOWISKACH PRACY

Pracownik podczas wykonywania czynności narażony jest na 4,4’-metylenobis(fenyloizocyjanian) tj. MDI

ROK WYKONANIA POMIARÓW

2007

WYNIKI POMIARÓW:

Oznaczane substancje

Normatywy higieniczne [mg/m3]

Wskaźnik narażenia [mg/m3]

Łączne narażenie

NDS

NDSP

NDS

NDSP

nd

MDI

0,05

0,2

0,00006

0,0051

WYNIK ILOŚCIOWEJ OCENY RYZYKA:

Stężenia badanych substancji nie przekraczają 0,1 wartości dopuszczalnych.

Ryzyko małe

STOSOWANE ŚRODKI OCHRONY:

Środki zbiorowe: Wentylacja wyciągowa miejscowa górna

DOBRA PRAKTYKA:

Brak

UWAGI/INNE: -

Wyników nie należy traktować, jako gotowej oceny ryzyka w Państwa zakładzie, ani tym bardziej wzoru do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego. Stanowią one jedynie pomoc w identyfikowaniu niebezpiecznych substancji chemicznych i pyłów, oraz wykonywaniu pomiarów do oceny narażenia na czynniki chemiczne. Wszelkie umieszczane w bazie informacje są anonimowe bez możliwości identyfikacji jednostki, w której wykonywane były pomiary.