Treść HTML
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
WYSZUKIWANIE
w bazach substancji
  
 
 
BazChem_Przemysl_Det
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
ELEKTRONICZNY
PRODUKCYJNY / DUŻY
Proces zalewania przez pracownika masą komponentową układów elektronicznych
Przykład - nr 1

INFORMACJE NA TEMAT ZAKŁADU

Produkcja urządzeń elektronicznych, usługi w zakresie montażu urządzeń.

OPIS PRAC NA WYBRANYM STANOWISKU PRACY/CHRONOMETRAŻ

Masa komponentowa (żywica poliuretanowa) dozowana jest hermetycznie w postaci dwóch mieszalnych składników. Proces zalewania układów elektronicznych produktem polimeryzacji składa się z dwóch cykli: w pierwszym zalewne jest 90 % całkowitej masy żywicy, drugi cykl polega na zalaniu pozostałej ilości materiału, po czasie, gdy masa z pierwszego cyklu osiądzie w zalewanym elemencie.

Po zapełnieniu stołu pracownik przekładał tace na regały i przewoził je do znajdującej się w tym samum pomieszczeniu suszarni. W czasie pracy nastąpiła wymiana przez operatora beczki z odpadkami po żywicy. Proces wymiany beczki jest okresem zwiększonej emisji substancji chemicznych do powietrza

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W POWIETRZU NA STANOWISKACH PRACY

Pracownik podczas wykonywania czynności narażony jest na 4,4’-metylenobis(fenyloizocyjanian) tj. MDI

ROK WYKONANIA POMIARÓW

2007

WYNIKI POMIARÓW:

Oznaczane substancje

Normatywy higieniczne [mg/m3]

Wskaźnik narażenia [mg/m3]

Łączne narażenie

NDS

NDSP

NDS

NDSP

Nd

MDI

0,05

0,2

-

-

WYNIK ILOŚCIOWEJ OCENY RYZYKA:

Stężenia badanych substancji nie przekraczają 0,1 wartości dopuszczalnych.

Ryzyko małe

STOSOWANE ŚRODKI OCHRONY:

Środki zbiorowe: Wentylacja wyciągowa miejscowa górna

DOBRA PRAKTYKA: -
UWAGI/INNE:

Poprawa zaobserwowana na stanowisku pracy - obniżenie stężeń po zainstalowaniu wentylacji miejscowej


Wyników nie należy traktować, jako gotowej oceny ryzyka w Państwa zakładzie, ani tym bardziej wzoru do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego. Stanowią one jedynie pomoc w identyfikowaniu niebezpiecznych substancji chemicznych i pyłów, oraz wykonywaniu pomiarów do oceny narażenia na czynniki chemiczne. Wszelkie umieszczane w bazie informacje są anonimowe bez możliwości identyfikacji jednostki, w której wykonywane były pomiary.