Treść HTML
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
WYSZUKIWANIE
w bazach substancji
  
 
 
BazChem_Przemysl_Det
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
CHEMICZNY
PRODUKCYJNY / DUŻY
Laborant
Przykład - nr 1

INFORMACJE NA TEMAT ZAKŁADU

Producent i dostawca chemikaliów na potrzeby przemysłu chemicznego w postaci gotowych składników do wytwarzania produktów oraz substancji uzupełniających pracę instalacji przemysłowych.

OPIS PRAC NA WYBRANYM STANOWISKU PRACY/CHRONOMETRAŻ

Badanie próbek. Prace organizacyjne, porządkowe i przygotowawcze

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W POWIETRZU NA STANOWISKACH PRACY

Pracownik podczas wykonywania czynności narażony jest na: cykloheksan

ROK WYKONANIA POMIARÓW

2014

WYNIKI POMIARÓW:

Oznaczane substancje

Normatywy higieniczne [mg/m3]

Wskaźnik narażenia [mg/m3]

Łączne narażenie

NDS

NDSCh

NDS

NDSCh

-

Cykloheksan

300

1000

25

70

WYNIK ILOŚCIOWEJ OCENY RYZYKA:

Stężenia badanych substancji nie przekraczają wartości dopuszczalnych.

Ryzyko małe

STOSOWANE ŚRODKI OCHRONY:

Środki zbiorowe: wentylacja mechaniczna

Środki indywidualne: okulary oraz maska

DOBRA PRAKTYKA:

Brak

UWAGI/INNE: -

Wyników nie należy traktować, jako gotowej oceny ryzyka w Państwa zakładzie, ani tym bardziej wzoru do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego. Stanowią one jedynie pomoc w identyfikowaniu niebezpiecznych substancji chemicznych i pyłów, oraz wykonywaniu pomiarów do oceny narażenia na czynniki chemiczne. Wszelkie umieszczane w bazie informacje są anonimowe bez możliwości identyfikacji jednostki, w której wykonywane były pomiary.