Treść HTML
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
WYSZUKIWANIE
w bazach substancji
  
 
 
BazChem_Przemysl_Det
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
PETROCHEMICZNY
PRODUKCYJNY / DUŻY
Operator Procesów Produkcyjnych Instalacji Reformingu
Przykład - nr 1

INFORMACJE NA TEMAT ZAKŁADU

Produkcja paliw silnikowych w wyniku głębokiego przerobu ropy naftowej oraz produkcja szerokiego asortymentu produktów i półproduktów ropopochodnych (rafineryjnych i petrochemicznych).

OPIS PRAC NA WYBRANYM STANOWISKU PRACY/CHRONOMETRAŻ

Prowadzenie procesu technologicznego węzłów instalacji Reformingu w systemie trzyzmianowym - pięciobrygadowym, zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Kontrola pracy urządzeń technologicznych, mechanicznych i energetycznych. Prace związane z poborem próbek substancji chemicznych lub ich mieszanin oraz prace przy użyciu elastycznych węży gumowych z gorącymi mediami energetycznymi – głównie parą wodną.

Występujące na stanowisku pracy media, głównie węglowodory, mają charakter toksyczny, palny, z powietrzem tworzą mieszaninę wybuchową. Na stanowisku są wykonywane prace, które powinny być wykonywane, przez co najmniej dwie osoby i prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W POWIETRZU NA STANOWISKACH PRACY

Pracownik podczas wykonywania czynności narażony jest na: siarkowodór, amoniak, wodorotlenek sodu, n-butan, i-pentan, n-pentan, n-heksan, cykloheksan, n-heptan, metylocykloheksan, toluen, n-oktan, etylobenzen, ksyleny, kumen, benzen.

ROK WYKONANIA POMIARÓW

2013

WYNIKI POMIARÓW:

Oznaczane substancje

Normatywy higieniczne [mg/m3]

 Wskaźnik narażenia [mg/m3]

Łączne narażenie

NDS

NDSCh

NDS

NDSCh

siarkowodór

7

14

<0,0023

0,13

≤ 0,052

amoniak

14

28

<0,563

<1,50

Wodorotlenek sodu

0,5

1

<0,002

<0,003

n-butan

1900

3000

<0,14

<2,30

i-pentan

3000

-

<0,28

-

n-pentan

3000

-

<0,24

-

n-heksan

72

-

0,10

-

cykloheksan

300

1000

<0,05

<0,85

n-heptan

1200

2000

<0,05

<0,81

metylocykloheksan

1600

3000

<0,06

<0,90

toluen

100

200

<0,06

<0,96

n-oktan

1000

1800

<0,06

<0,93

etylobenzen

200

400

<0.06

<0,97

ksyleny

100

-

<0,06

-

kumen

100

250

<0,06

<0,96

benzen

1,6

-

<0,06

-

< 0,038

WYNIK ILOŚCIOWEJ OCENY RYZYKA:

Stężenia badanych substancji nie przekraczają wielkości dopuszczalnych. Współczynniki narażenia na benzen i współczynniki łącznego narażenia nie przekraczają wartości 0,1 NDS. Wskaźniki narażeń chwilowych nie przekraczają wartości NDSCh.

Ryzyko średnie, ze względu na obecność benzenu na poziomie 0,04 NDS

STOSOWANE ŚRODKI OCHRONY:

Środki zbiorowe: monitoring gazowy sprzężony z systemem DCS wykrywający wszelkie wycieki gazów.

Środki indywidualne: kask, okulary antyodpryskowe, ubranie i obuwie antyelektrostatyczne oraz maska pgaz. typu 3M w razie ogłoszenia alarmu chemicznego

DOBRA PRAKTYKA:

Brak

UWAGI/INNE: -

Wyników nie należy traktować, jako gotowej oceny ryzyka w Państwa zakładzie, ani tym bardziej wzoru do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego. Stanowią one jedynie pomoc w identyfikowaniu niebezpiecznych substancji chemicznych i pyłów, oraz wykonywaniu pomiarów do oceny narażenia na czynniki chemiczne. Wszelkie umieszczane w bazie informacje są anonimowe bez możliwości identyfikacji jednostki, w której wykonywane były pomiary.