Treść HTML
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
WYSZUKIWANIE
w bazach substancji
  
 
 
BazChem_Przemysl_Det
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
PETROCHEMICZNY
PRODUKCYJNY / DUŻY
Kierownik Instalacji Olefin
Przykład - nr 1

INFORMACJE NA TEMAT ZAKŁADU

Produkcja paliw silnikowych w wyniku głębokiego przerobu ropy naftowej oraz produkcja szerokiego asortymentu produktów i półproduktów ropopochodnych (rafineryjnych i petrochemicznych).

OPIS PRAC NA WYBRANYM STANOWISKU PRACY/CHRONOMETRAŻ

Kierowanie działaniem podporządkowanych instalacji i zespołem pracowników zapewniając optymalne wykorzystanie środków i otrzymywanie jak najlepszych efektów ekonomicznych. Kojarzenie intere­sów Wydziału z ogólnie przyjętymi i obowiązującymi w przedsiębiorstwie przepisami i normami. Praca w systemie jednozmianowym, zgodnie z obowiązującym zakresem czynności. Występujące na stanowisku pracy media, głównie węglowodory, mają charakter toksyczny, palny, z powietrzem tworzą mieszaninę wybuchową. Prace administracyjno-biurowe. Na stanowisku są wykonywane prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej. Pracownik okresowo przebywa w strefach zagrożonych wybuchem

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W POWIETRZU NA STANOWISKACH PRACY

Pracownik podczas wykonywania czynności narażony jest na wodorotlenek sodu, oleje mineralne, kwas siarkowy, n-butan, i-pentan, n-pentan, n-heksan, cykloheksan, n-heptan, metylocykloheksan, toluen, n-oktan, etylobenzen, ksyleny, kumen, benzen

ROK WYKONANIA POMIARÓW

2014

WYNIKI POMIARÓW:

Oznaczane substancje

Normatywy higieniczne [mg/m3]

 Wskaźnik narażenia [mg/m3]

Łączne narażenie

NDS

NDSCh

NDS

NDSCh

wodorotlenek sodu

0,5

1

≤0,004

0,063

≤0,018

oleje mineralne

5

10

≤0,027

4,03

kwas siarkowy

1

3

0,001

0,83

n-butan

1900

3000

<0,14

<2,30

i-pentan

3000

-

<0,28

-

n-pentan

3000

-

<0,24

-

n-heksan

72

-

<0,10

-

cykloheksan

300

1000

<0,05

<0,85

n-heptan

1200

2000

<0,05

<0,81

metylocykloheksan

1600

3000

<0,06

<0,90

toluen

100

200

<0,06

<0,96

n-oktan

1000

1800

<0,06

<0,93

etylobenzen

200

400

<0,06

<0,97

ksyleny

100

-

<0,06

-

kumen

100

250

<0,06

<0,96

benzen

1,6

 

<0,06

 

<0,038

WYNIK ILOŚCIOWEJ OCENY RYZYKA:

Stężenia badanych substancji nie przekraczają wielkości dopuszczalnych. Współczynniki łącznego narażenia na substancje chemiczne dla badanego stanowiska nie przekraczają wartości 0,1 NDS. Wskaźniki narażeń chwilowych nie przekraczają wartości NDSCh

Ryzyko średnie, ze względu na obecność benzenu na poziomie 0,04 NDS

STOSOWANE ŚRODKI OCHRONY:

Środki zbiorowe: monitoring gazowy sprzężony z systemem DCS wykrywający wszelkie wycieki gazów.

Środki indywidualne: kask, okulary antyodpryskowe, ubranie i obuwie antyelektrostatyczne oraz maska pgaz. typu 3M w razie ogłoszenia alarmu chemicznego

DOBRA PRAKTYKA:

Brak

UWAGI/INNE: -

Wyników nie należy traktować, jako gotowej oceny ryzyka w Państwa zakładzie, ani tym bardziej wzoru do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego. Stanowią one jedynie pomoc w identyfikowaniu niebezpiecznych substancji chemicznych i pyłów, oraz wykonywaniu pomiarów do oceny narażenia na czynniki chemiczne. Wszelkie umieszczane w bazie informacje są anonimowe bez możliwości identyfikacji jednostki, w której wykonywane były pomiary.