Treść HTML
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
WYSZUKIWANIE
w bazach substancji
  
 
 
BazChem_Przemysl_Det
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
PETROCHEMICZNY
PRODUKCYJNY / DUŻY
Inżynier Procesów Produkcyjnych Instalacji Produkcji i Ekspedycji Fenolu
Przykład - nr 1

INFORMACJE NA TEMAT ZAKŁADU

Produkcja paliw silnikowych w wyniku głębokiego przerobu ropy naftowej oraz produkcja szerokiego asortymentu produktów i półproduktów ropopochodnych (rafineryjnych i petrochemicznych).

OPIS PRAC NA WYBRANYM STANOWISKU PRACY/CHRONOMETRAŻ

Nadzór nad prowadzeniem procesów technologicznych na instalacjach produkcyjnych i ekspedycyjnej Wydziału Fenolu i Ekspedycji zgodnie z obowiązującymi instrukcjami i zakresem czynności.  Utrzymywanie w stałej gotowości do pracy i kontrola pracujących urządzeń technologicznych, mechanicznych i energetycznych. Praca w systemie jednozmianowym. Prace administracyjno-biurowe. Występujące na stanowisku pracy media, głównie węglowodory, mają charakter toksyczny, palny, żrąco – parzący, z powietrzem tworzą mieszaniny wybuchowe. Pracownik okresowo przebywa w strefach zagrożonych wybuchem. Występują również chemikalia: ług sodowy, kwas siarkowy. W ramach istniejących procedur zapewnia wykonanie produkcji w celu realizacji planów produkcji w aspekcie ilościowym i jakościowym przy zachowaniu bezpieczeństwa procesowego instalacji.

Praca zaliczona do pracy o szczególnym charakterze. Praca prowadzona na instalacji zaliczonej do kategorii dużego (ZDR) ryzyka wystąpienia poważnej awarii. Praca przy bezpośrednim sterowaniu procesami technologicznymi mogącymi stwarzać zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej ze skutkami dla bezpieczeństwa publicznego. Praca, której istotą jest podejmowanie decyzji i działań w warunkach ekstremalnie trudnych i niebezpiecznych.

Praca wymaga szczególnej odpowiedzialności i sprawności psychofizycznej. Ze względu na charakter podejmowanych decyzji i działań wymagane są koncentracja uwagi, podzielność uwagi, rozumowanie logiczne, dobra pamięć. Praca wymaga wysokiego stopnia koncentracji i szybkiej reakcji na bodźce ze względu na katastrofalne skutki potencjalnego błędu. Praca w warunkach uciążliwych, często niebezpiecznych. Praca w warunkach zwiększonego zagrożenia wypadkami i awaryjnością

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W POWIETRZU NA STANOWISKACH PRACY

Pracownik podczas wykonywania czynności narażony jest na fenol, wodorotlenek sodu, kwas siarkowy, kumen, aceton, glikol etylenowy.

ROK WYKONANIA POMIARÓW

2011

WYNIKI POMIARÓW:

Oznaczane substancje

Normatywy higieniczne [mg/m3]

 Wskaźnik narażenia [mg/m3]

Łączne narażenie

NDS

NDSCh

NDS

NDSCh

fenol

7,8

16

<0,057

-

≤ 0,188

wodorotlenek sodu

0,5

1

<0,010

0,68

kwas siarkowy

1

3

<0,004

<0,34

kumen

100

250

0,12

<0,95

aceton

600

1800

<0,62

<9,89

glikol etylenowy

15

50

<2,31

<36,89

WYNIK ILOŚCIOWEJ OCENY RYZYKA:

Stężenia badanych substancji nie przekraczają wielkości dopuszczalnych. Współczynnik łącznego narażenia na substancje chemiczne dla badanego stanowiska nie przekracza wartości 0,188 NDS. Wskaźniki narażeń chwilowych nie przekraczają wartości NDSCh

Ryzyko małe

STOSOWANE ŚRODKI OCHRONY:

Środki zbiorowe: monitoring gazowy sprzężony z systemem DCS wykrywający wszelkie wycieki gazów.

Środki indywidualne: kask, okulary antyodpryskowe, ubranie i obuwie antyelektrostatyczne oraz maska pgaz. typu 3M w razie ogłoszenia alarmu chemicznego

DOBRA PRAKTYKA:

Brak

UWAGI/INNE: -

Wyników nie należy traktować, jako gotowej oceny ryzyka w Państwa zakładzie, ani tym bardziej wzoru do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego. Stanowią one jedynie pomoc w identyfikowaniu niebezpiecznych substancji chemicznych i pyłów, oraz wykonywaniu pomiarów do oceny narażenia na czynniki chemiczne. Wszelkie umieszczane w bazie informacje są anonimowe bez możliwości identyfikacji jednostki, w której wykonywane były pomiary.