Treść HTML
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
WYSZUKIWANIE
w bazach substancji
  
 
 
BazChem_Przemysl_Det
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
PETROCHEMICZNY
PRODUKCYJNY / DUŻY
Operator Procesów Produkcyjnych instalacji produkcji i ekspedycji Fenolu
Przykład - nr 1

INFORMACJE NA TEMAT ZAKŁADU

Produkcja paliw silnikowych w wyniku głębokiego przerobu ropy naftowej oraz produkcja szerokiego asortymentu produktów i półproduktów ropopochodnych (rafineryjnych i petrochemicznych).

OPIS PRAC NA WYBRANYM STANOWISKU PRACY/CHRONOMETRAŻ

Prowadzenie procesu technologicznego wyodrębniania fenolu technicznego w drodze rektyfikacji frakcji fenolowej zgodnie z obowiązującymi instrukcjami i zakresem czynności. Praca w systemie trzyzmianowym. Utrzymywanie w stałej gotowości do pracy i kontrola pracujących urządzeń technologicznych, mechanicznych i energetycznych. Występujące na stanowisku pracy media, głównie węglowodory, mają charakter toksyczny, palny, rakotwórczy, żrąco – parzący, z powietrzem tworzą mieszaniny wybuchowe. Pracownik okresowo przebywa w strefach zagrożonych wybuchem. Na stanowisku są prowadzone prace, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby. Występują również chemikalia: ług sodowy.

Praca zaliczona do pracy o szczególnym charakterze. Praca prowadzona na instalacji zaliczonej do kategorii dużego (ZDR) ryzyka wystąpienia poważnej awarii. Praca przy bezpośrednim sterowaniu procesami technologicznymi mogącymi stwarzać zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej ze skutkami dla bezpieczeństwa publicznego. Praca w warunkach zwiększonego zagrożenia wypadkami i awaryjnością. Bezpośrednia odpowiedzialność za bezpieczeństwo współpracowników poprzez właściwe użytkowanie maszyn, instalacji, urządzeń oraz natychmiastowe podejmowanie procedur awaryjnych w sytuacjach wykrytych zagrożeń. Ze względu na charakter podejmowanych decyzji i działań wymagane są koncentracja uwagi, podzielność uwagi, rozumowanie logiczne, dobra pamięć.

Praca wymaga szczególnej odpowiedzialności i sprawności psychofizycznej oraz dużej sprawności sensomotorycznej. Praca wymaga najwyższej sprawności manualnej oraz koordynacji ruchowej ze względu na obsługę złożonych urządzeń wymagających specyficznych uprawnień. Praca wymaga wymuszonego tempa przez większą część dnia oraz wysokiego stopnia koncentracji i szybkiej reakcji na bodźce ze względu na katastrofalne skutki potencjalnego błędu.

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W POWIETRZU NA STANOWISKACH PRACY

Pracownik podczas wykonywania czynności narażony jest na: fenol, wodorotlenek sodu, kwas siarkowy, kumen, aceton, glikol etylenowy, benzen

ROK WYKONANIA POMIARÓW

2011

WYNIKI POMIARÓW:

Oznaczane substancje

Normatywy higieniczne [mg/m3]

 Wskaźnik narażenia [mg/m3]

Łączne narażenie

NDS

NDSCh

NDS

NDSCh

fenol

7,8

16

<0,393

-

≤ 0,323

wodorotlenek sodu

0,5

1

<0,025

<0,003

kwas siarkowy

1

3

<0,018

<2,30

kumen

100

250

0,09

<0,95

aceton

600

1800

15,70

<9,89

glikol etylenowy

15

50

2,67

<36,89

benzen

1,6

-

<0,35

-

 ≤ 0,219

WYNIK ILOŚCIOWEJ OCENY RYZYKA:

Stężenia badanych substancji nie przekraczają wielkości dopuszczalnych. Współczynnik łącznego narażenia nie przekraczają wartości 0,1 NDS. Wskaźniki narażeń chwilowych nie przekraczają wartości NDSCh.

Ryzyko duże, ze względu na stężenie benzenu powyżej 0,1 NDS

STOSOWANE ŚRODKI OCHRONY:

Środki zbiorowe: monitoring gazowy sprzężony z systemem DCS wykrywający wszelkie wycieki gazów.

Środki indywidualne: kask, okulary antyodpryskowe, ubranie i obuwie antyelektrostatyczne oraz maska pgaz. typu 3M w razie ogłoszenia alarmu chemicznego

DOBRA PRAKTYKA:

Brak

UWAGI/INNE: -

Wyników nie należy traktować, jako gotowej oceny ryzyka w Państwa zakładzie, ani tym bardziej wzoru do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego. Stanowią one jedynie pomoc w identyfikowaniu niebezpiecznych substancji chemicznych i pyłów, oraz wykonywaniu pomiarów do oceny narażenia na czynniki chemiczne. Wszelkie umieszczane w bazie informacje są anonimowe bez możliwości identyfikacji jednostki, w której wykonywane były pomiary.