Treść HTML
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
WYSZUKIWANIE
w bazach substancji
  
 
 
BazChem_Przemysl_Det
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
PETROCHEMICZNY
PRODUKCYJNY / DUŻY
Kierownik w Zakładzie Elektrociepłowni
Przykład - nr 1

INFORMACJE NA TEMAT ZAKŁADU

Produkcja paliw silnikowych w wyniku głębokiego przerobu ropy naftowej oraz produkcja szerokiego asortymentu produktów i półproduktów ropopochodnych (rafineryjnych i petrochemicznych).

OPIS PRAC NA WYBRANYM STANOWISKU PRACY/CHRONOMETRAŻ

Nadzór, kontrola, analiza  procesów technologicznych w oparciu o przyjętą technologię, obowiązujące przepisy i instrukcje, wytyczne, wskaźniki oraz własne możliwości produkcyjne i techniczne w ilości i jakości wynikających z planów operatywnych i doraźnych zaleceń, poprzez podległy zespół pracowników. Utrzymanie ciągłości ruchu. Uzyskanie założonych efektów produkcyjno - ekonomicznych oraz jakościowych dla wytwarzanych produktów, półproduktów, mediów. Praca w systemie jednozmianowym, zgodnie z obowiązującym zakresem obowiązków. Występujące na stanowisku pracy media, mają charakter toksyczny, palny, z powietrzem tworzą mieszaninę wybuchową.

Na stanowisku są wykonywane prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej.

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W POWIETRZU NA STANOWISKACH PRACY

Pracownik podczas wykonywania czynności narażony jest na amoniak, chlorowodór, kwas siarkowy, wodorotlenek sodu

ROK WYKONANIA POMIARÓW

2014

WYNIKI POMIARÓW:

Oznaczane substancje

Normatywy higieniczne [mg/m3]

 Wskaźnik narażenia [mg/m3]

Łączne narażenie

NDS

NDSCh

NDS

NDSCh

amoniak

14

28

<0,042

<1,5

≤ 0,040

chlorowodór

5

10

<0,036

<1,67

Kwas siarkowy

1

3

<0,006

<0,34

Wodorotlenek sodu

0,5

1

<0,012

<0,03

WYNIK ILOŚCIOWEJ OCENY RYZYKA:

Stężenia badanych substancji nie przekraczają wielkości dopuszczalnych. Współczynniki łącznego narażenia na substancje chemiczne dla badanego stanowiska nie przekraczają wartości 0,1 NDS. Wskaźniki narażeń chwilowych nie przekraczają wartości NDSCh

Ryzyko małe

STOSOWANE ŚRODKI OCHRONY:

Środki zbiorowe: monitoring gazowy sprzężony z systemem DCS wykrywający wszelkie wycieki gazów.

Środki indywidualne: kask, okulary antyodpryskowe, ubranie i obuwie antyelektrostatyczne oraz maska pgaz. typu 3M w razie ogłoszenia alarmu chemicznego

DOBRA PRAKTYKA:

brak

UWAGI/INNE: -

Wyników nie należy traktować, jako gotowej oceny ryzyka w Państwa zakładzie, ani tym bardziej wzoru do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego. Stanowią one jedynie pomoc w identyfikowaniu niebezpiecznych substancji chemicznych i pyłów, oraz wykonywaniu pomiarów do oceny narażenia na czynniki chemiczne. Wszelkie umieszczane w bazie informacje są anonimowe bez możliwości identyfikacji jednostki, w której wykonywane były pomiary.