Treść HTML
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
WYSZUKIWANIE
w bazach substancji
  
 
 
BazChem_Przemysl_Det
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
PETROCHEMICZNY
PRODUKCYJNY / DUŻY
Operator Procesów Produkcyjnych instalacji Benzenu, Butadienu, Eteru
Przykład - nr 1

INFORMACJE NA TEMAT ZAKŁADU

Produkcja paliw silnikowych w wyniku głębokiego przerobu ropy naftowej oraz produkcja szerokiego asortymentu produktów i półproduktów ropopochodnych (rafineryjnych i petrochemicznych).

OPIS PRAC NA WYBRANYM STANOWISKU PRACY/CHRONOMETRAŻ

Stanowisko pracy wyposażone jest w urządzenia technologiczne takie jak: reaktory, kolumny rektyfikacyjne, wymienniki ciepła, pompy oraz urządzenia pomocnicze. Okresowo pracownik angażowany jest w pomoc przy rozładunku cystern z etanolem na stokażu. Surowcem instalacji jest frakcja izobutylenowa i etanol. Na stanowisku istnieją strefy zagrożenia wybuchem. Praca na stanowisku polega na nadzorze pracy urządzeń i prowadzenie operacji technologicznych na instalacji zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Praca w systemie trzyzmianowym - pięciobrygadowym. Na stanowisku prowadzone są prace, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby, oraz prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej. Występujące na stanowisku pracy media, głównie węglowodory C4, mają charakter toksyczny, palny, z powietrzem tworzą mieszaniny wybuchowe.

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W POWIETRZU NA STANOWISKACH PRACY

Pracownik podczas wykonywania czynności narażony jest na: n-butan, i-pentan, n-pentan, n-heksan, benzen, cykloheksan, n-heptan, metylocykloheksan, toluen, n-oktan, etylobenzen, ksyleny, kumen, etanol, benzen, butadien 1,3,

ROK WYKONANIA POMIARÓW

2014

WYNIKI POMIARÓW:

Oznaczane substancje

Normatywy higieniczne [mg/m3]

 Wskaźnik narażenia [mg/m3]

Łączne narażenie

NDS

NDSCh

NDS

NDSCh

≤0,009

n-butan

1900

3000

<0,14

<2,30

i-pentan

3000

-

<0,28

-

n-pentan

3000

-

<0,24

-

n-heksan

72

-

<0,10

-

Cykloheksan

300

1000

<0,05

<0,85

n-heptan

1200

2000

<0,05

<0,81

metylocykloheksan

1600

3000

<0,06

<0,90

Toluen

100

200

<0,06

<0,96

n-oktan

1000

1800

<0,06

<0,93

Etylobenzen

200

400

<0.06

<0,97

Ksyleny

100

-

<0,06

-

Kumen

100

250

<0,06

<0,96

Etanol

1900

-

8,52

-

Benzen

1,6

-

<0,03

-

≤ 0,019

butadien 1,3

4,4

-

<0,28

-

≤ 0,064

WYNIK ILOŚCIOWEJ OCENY RYZYKA:

Stężenia badanych substancji nie przekraczają wielkości dopuszczalnych. Współczynniki łącznego narażenia nie przekracza 1. Wskaźnik narażenia na rakotwórczy benzen i butadien- 1,3 na dla badanego stanowiska nie przekraczają wartości 0,1 NDS. Wartości narażeń chwilowych nie przekraczają wartości dopuszczalnych NDSCh

Ryzyko średnie, ze względu na obecność w badanym powietrzu substancji rakotwórczych.

STOSOWANE ŚRODKI OCHRONY:

Środki zbiorowe: monitoring gazowy sprzężony z systemem DCS wykrywający wszelkie wycieki gazów.

Środki indywidualne: kask, okulary antyodpryskowe, ubranie i obuwie antyelektrostatyczne oraz maska pgaz. typu 3M w razie ogłoszenia alarmu chemicznego

DOBRA PRAKTYKA:

Brak

UWAGI/INNE:

Wyników nie należy traktować, jako gotowej oceny ryzyka w Państwa zakładzie, ani tym bardziej wzoru do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego. Stanowią one jedynie pomoc w identyfikowaniu niebezpiecznych substancji chemicznych i pyłów, oraz wykonywaniu pomiarów do oceny narażenia na czynniki chemiczne. Wszelkie umieszczane w bazie informacje są anonimowe bez możliwości identyfikacji jednostki, w której wykonywane były pomiary.