Treść HTML
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
WYSZUKIWANIE
w bazach substancji
  
 
 
BazChem_Przemysl_Det
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
MASZYNOWY
Produkcja kotłów
Obsługa pistoletu malarskiego
Przykład - nr 1

INFORMACJE NA TEMAT ZAKŁADU

Średni zakład produkcyjno-usługowy w przemyśle metalowym, produkujący m.in. spawane konstrukcje stalowe, stalowe kotły centralnego ogrzewania itp.

OPIS PRAC NA WYBRANYM STANOWISKU PRACY/CHRONOMETRAŻ

Obsługa pistoletu malarskiego podczas malowania powierzchni kotłów. Pozostały czas: prace organizacyjne, porządkowe i przygotowawcze.

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W POWIETRZU NA STANOWISKACH PRACY

Aceton, 2-Propanol, Butan-2-on, Octan etylu, 2-Metylopropan-1-ol, 1-Butanol, 4-Metylopentan-2-on, Toluen, Octan butylu, Etylobenzen, Cykloheksan, Styren, Kumen(Izopropylobenzen), Trimetylobenzen, Etanol, Ksylen mieszanina izomerów

ROK WYKONANIA POMIARÓW

2012

WYNIKI POMIARÓW:

Oznaczane substancje

Normatywy higieniczne [mg/m3]

Wskaźnik narażenia [mg/m3]

Łączne
narażenie

 NDS

NDSCh

 NDS

NDSCh

Aceton

600

1800

0,46

1,64/0,46

0,002

2-Propanol

900

1200

0,10

0,99/0,96

Butan-2-on

450

900

<0,02

<0,46/<0,46

Octan etylu

200

600

0,08

<1,04/<1,04

2-Metylopropan-1-ol

100

200

<0,02

<0,46/<0,46

1-Butanol

50

200

<0,02

<0,50/<0,50

4-Metylopentan-2                 -on

83

150

<0,02

<0,46/<0,46

Toluen

100

200

6,40

32,79/24,73

Octan butylu

200

950

0,33

<1,04/<1,04

Etylobenzen

200

400

17,86

30,33/23,69

Cykloheksan

40

80

0,03

<0,58/<0,58

Styren

50

200

<0,01

20,66/16,07

Kumen (Izopropylobenzen)

100

250

0,04

<0,21/<0,21

Trimetylobenzen

100

170

0,28

0,38/2,33

Etanol

1900

-

0,17

-

Ksylen mieszanina izomerów

100

-

48,61

-

WYNIK ILOŚCIOWEJ OCENY RYZYKA:

Narażenie inhalacyjne - Ryzyko małe

STOSOWANE ŚRODKI OCHRONY:

Wentylacja naturalna + grawitacyjna + wyciągowa ogólna

DOBRA PRAKTYKA: -
UWAGI/INNE: -

Wyników nie należy traktować, jako gotowej oceny ryzyka w Państwa zakładzie, ani tym bardziej wzoru do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego. Stanowią one jedynie pomoc w identyfikowaniu niebezpiecznych substancji chemicznych i pyłów, oraz wykonywaniu pomiarów do oceny narażenia na czynniki chemiczne. Wszelkie umieszczane w bazie informacje są anonimowe bez możliwości identyfikacji jednostki, w której wykonywane były pomiary.