Treść HTML
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
WYSZUKIWANIE
w bazach substancji
  
 
 
BazChem_Przemysl_Det
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
METALOWY
Spawanie konstrukcji stalowych
Spawacz
Przykład - nr 1

INFORMACJE NA TEMAT ZAKŁADU

Średni zakład zajmujący się obróbką stali i produkcją wyrobów metalowych

OPIS PRAC NA WYBRANYM STANOWISKU PRACY/CHRONOMETRAŻ

Obsługa spawarki elektrycznej podczas spawania elektrodą elementów stalowych.

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W POWIETRZU NA STANOWISKACH PRACY

Ditlenek azotu, Tlenek azotu, Tlenek węgla, Tlenki żelaza 

ROK WYKONANIA POMIARÓW

2012

WYNIKI POMIARÓW:

Oznaczane substancje

Normatywy higieniczne [mg/m3]

Wskaźnik narażenia [mg/m3]

Łączne
narażenie

 NDS

NDSCh

 NDS

NDSCh

Ditlenek azotu

0,7

1,5

0,01

0,08/0,08

0,20

Tlenek węgla

23

117

<1,2

<1,2/<1,2

Tlenek azotu

3,5

7

<0,1

<0,1/<0,1

Tlenki żelaza w przeliczeniu na Fe-dymy

5

10

<0,5

<0,5/<0,5

WYNIK ILOŚCIOWEJ OCENY RYZYKA:

Narażenie inhalacyjne - Ryzyko małe 

STOSOWANE ŚRODKI OCHRONY:

Wentylacja grawitacyjna + wyciągowa miejscowa górna

DOBRA PRAKTYKA: -
UWAGI/INNE: -

Wyników nie należy traktować, jako gotowej oceny ryzyka w Państwa zakładzie, ani tym bardziej wzoru do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego. Stanowią one jedynie pomoc w identyfikowaniu niebezpiecznych substancji chemicznych i pyłów, oraz wykonywaniu pomiarów do oceny narażenia na czynniki chemiczne. Wszelkie umieszczane w bazie informacje są anonimowe bez możliwości identyfikacji jednostki, w której wykonywane były pomiary.