Treść HTML
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
WYSZUKIWANIE
w bazach substancji
  
 
 
BazChem_Przemysl_Det
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
POLIGRAFICZNY
Zakład poligraficzny usługowy, mały
Operator maszyny półautomatycznej sitodrukowej
Przykład - nr 1

INFORMACJE NA TEMAT ZAKŁADU

Zakład reprezentuje grupę małych przedsiębiorstw poligraficznych. Jest przedsiębiorstwem, w którym drukuje się broszury, druki reklamowe

OPIS PRAC NA WYBRANYM STANOWISKU PRACY/CHRONOMETRAŻ

Pracownik podczas wykonywania czynności jest narażony na rozpuszczalniki 

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W POWIETRZU NA STANOWISKACH PRACY

Aceton, izopropanol, octan winylu, heksan, toluen, etylobenzen,  ksyleny, cykloheksanon, kumen, mezytylen, 1,2,4-trimetylobenzen, 1,3-dietylobenzen, 1,4-dietylobenzen, 1,2-dietylobenzen, octan butoksyetylu

ROK WYKONANIA POMIARÓW

2005

WYNIKI POMIARÓW:

Oznaczane substancje

Normatywy higieniczne [mg/m3]

Wskaźnik narażenia [mg/m3]

Łączne
narażenie

 NDS

NDSCh

 NDS

NDSCh

aceton

600

 

14,17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,55

izopropanol

900

 

150,36

 

octan winylu

10

 

4,19

 

heksan

72

 

99,97

 

cykloheksan

100

 

0,32

 

toluen

100

 

127,74

 

m,p-ksylen

100

 

13,53

 

o-ksylen

50

 

40,63

 

kumen

100

 

3,24

 

mezytylen

100

 

25,57

 

1,2,4-trimetylobenzen

100

 

25,84

 

1,3-dietylobenzen

100

 

1,80

 

1,4-dietylobenzen

100

 

5,08

 

1,2-dietylobenzen

100

 

10,22

 

octan butoksyetylu

100

 

1,91

 

WYNIK ILOŚCIOWEJ OCENY RYZYKA:

Narażenie inhalacyjne

Ryzyko duże

STOSOWANE ŚRODKI OCHRONY:

W hali była wentylacja grawitacyjna oraz wyciągi miejscowe. Pracownicy nie stosowali ochron indywidualnych

DOBRA PRAKTYKA: -
UWAGI/INNE: -

Wyników nie należy traktować, jako gotowej oceny ryzyka w Państwa zakładzie, ani tym bardziej wzoru do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego. Stanowią one jedynie pomoc w identyfikowaniu niebezpiecznych substancji chemicznych i pyłów, oraz wykonywaniu pomiarów do oceny narażenia na czynniki chemiczne. Wszelkie umieszczane w bazie informacje są anonimowe bez możliwości identyfikacji jednostki, w której wykonywane były pomiary.