Treść HTML
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
WYSZUKIWANIE
w bazach substancji
  
 
 
BazChem_Przemysl_Det
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
TRANSPORT
Komunikacja miejska, duży
Mechanik
Przykład - nr 15

INFORMACJE NA TEMAT ZAKŁADU

Zakład reprezentuje przedsiębiorstwo komunikacji miejskiej, grupę dużych przedsiębiorstw transportowych

OPIS PRAC NA WYBRANYM STANOWISKU PRACY/CHRONOMETRAŻ

Pracownik zatrudniony w stacji obsługi autobusów (hala przeglądów i napraw). Wykonuje rutynowo, codziennie przeglądy techniczne autobusów miejskich oraz przeglądy okresowe i naprawy. 

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W POWIETRZU NA STANOWISKACH PRACY

Pracownik podczas wykonywania czynności jest narażony na spaliny silników Diesla, w których zidentyfikowano WWA, Formaldehyd, Acetaldehyd, Akrylaldehyd, Benzen, Toluen, Etylobenzen, Ksyleny (mieszanina), Tlenki azotu, Tlenki węgla.

ROK WYKONANIA POMIARÓW

2001

WYNIKI POMIARÓW:

Oznaczane substancje

Normatywy higieniczne [mg/m3]

Wskaźnik narażenia [mg/m3]

Łączne
narażenie

 NDS

NDSCh

 NDS

NDSCh

Formaldehyd

0,5

1,0

0,20

nw

0,5

Acetaldehyd

5

45

0,074

nw

Akrylaldehyd

0,2

0,5

0,032

nw

Toluen

100

350

ślad

nw

Etylobenzen

100

350

Nw

nw

Ksyleny (mieszanina)

100

350

Nw

nw

Tlenki azotu

5

10

1,320

-

Tlenek węgla

30

180

0,620

-

WWA*

0,002

-

0,064

-

Nie dotyczy

Benzen

10

40

ślad

nw

Nie dotyczy

WYNIK ILOŚCIOWEJ OCENY RYZYKA:

Narażenie inhalacyjne. Ryzyko średnie

STOSOWANE ŚRODKI OCHRONY:

W hali o pow. 200-250 m2 była wentylacja mechaniczna. Pracownicy nie stosowali ochron indywidualnych.

DOBRA PRAKTYKA: -
UWAGI/INNE:

*Wskaźnik narażenia obliczony w µg /m3 dla: Dibenzo[a,h]antracenu, Benzo[a]pirenu, Benzo[a]antracenu, Benzo[b]fluorantenu, Benzo[k]fluorantenu, Indeno[1,2,3-c]pirenu, Antracenu, Benzo[g,h,i]perylenu, Chryzenu.


Wyników nie należy traktować, jako gotowej oceny ryzyka w Państwa zakładzie, ani tym bardziej wzoru do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego. Stanowią one jedynie pomoc w identyfikowaniu niebezpiecznych substancji chemicznych i pyłów, oraz wykonywaniu pomiarów do oceny narażenia na czynniki chemiczne. Wszelkie umieszczane w bazie informacje są anonimowe bez możliwości identyfikacji jednostki, w której wykonywane były pomiary.