Treść HTML
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
WYSZUKIWANIE
w bazach substancji
  
 
 
BazChem_Przemysl_Det
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
FARMACEUTYCZNY
Zakład produkcji leków I, duży
Granulacja i homogenizacja diprofiliny
Przykład - nr 2

INFORMACJE NA TEMAT ZAKŁADU

Duże przedsiębiorstwo farmaceutyczne, w którym wytwarzane są farmaceutyki. 

OPIS PRAC NA WYBRANYM STANOWISKU PRACY/CHRONOMETRAŻ

Pracownik podczas wykonywania czynności jest narażony na diprofilinę  

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W POWIETRZU NA STANOWISKACH PRACY

Diprofilina

ROK WYKONANIA POMIARÓW

2008 r.

WYNIKI POMIARÓW:

Oznaczane substancje

Normatywy higieniczne [mg/m3]

Wskaźnik narażenia [mg/m3]

Łączne
narażenie

 NDS

NDSCh

 NDS

NDSCh

Diprofilina

0,01*

-

0,95

-

-

 

*wartość zalecana

WYNIK ILOŚCIOWEJ OCENY RYZYKA:

Narażenie inhalacyjne

Ryzyko duże

STOSOWANE ŚRODKI OCHRONY:

Środki ochrony zbiorowej:

Pomieszczenia pracy wyposażone są w system klimatyzacyjno-wentylacyjny o wydajności 3500 m3/h. W pomieszczeniach panuje podciśnienie, co zapobiega wprowadzeniu zanieczyszczonego mikrobiologicznie powietrza do pomieszczeń produkcyjnych.

 Środki ochrony indywidualnej:

Pracownicy wykonujący czynności związane z granulowaniem, homogenizowaniem, i tabletkowaniem są wyposażeni w następujące środki ochrony indywidualnej:

  • ubranie ochronne (fartuch)
  • maska przeciwpyłowa
  • rękawice lateksowe.
DOBRA PRAKTYKA: -
UWAGI/INNE: -

Wyników nie należy traktować, jako gotowej oceny ryzyka w Państwa zakładzie, ani tym bardziej wzoru do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego. Stanowią one jedynie pomoc w identyfikowaniu niebezpiecznych substancji chemicznych i pyłów, oraz wykonywaniu pomiarów do oceny narażenia na czynniki chemiczne. Wszelkie umieszczane w bazie informacje są anonimowe bez możliwości identyfikacji jednostki, w której wykonywane były pomiary.