Treść HTML
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
WYSZUKIWANIE
w bazach substancji
  
 
 
BazChem_Przemysl_Det
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
FARMACEUTYCZNY
Zakład produkcji leków I, duży
Kapsułkowanie masy tabletkowej N-hydroksymocznika
Przykład - nr 1

INFORMACJE NA TEMAT ZAKŁADU

Duże przedsiębiorstwo farmaceutyczne, w którym wytwarzane są farmaceutyki. 

OPIS PRAC NA WYBRANYM STANOWISKU PRACY/CHRONOMETRAŻ

Proces produkcji produktu leczniczego składa się z następujących etapów:

  • granulacja,
  • homogenizacja substancji czynnej ze skrobią,
  • kapsułkowanie,
  • pakowanie.

Przy produkcji są zatrudniani wyłącznie mężczyźni. Prace w narażeniu na substancję czynną ograniczone są do 4 godzin, co drugi dzień. Łączny czas narażenia (tygodniowy) – 12 godzin.

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W POWIETRZU NA STANOWISKACH PRACY

N-hydroksymocznik

ROK WYKONANIA POMIARÓW

2008 r.

WYNIKI POMIARÓW:

Oznaczane substancje

Normatywy higieniczne [mg/m3]

Wskaźnik narażenia [mg/m3]

Łączne
narażenie

 NDS

NDSCh

 NDS

NDSCh

N-hydroksymocznik

0,01*

-

0,10

-

-

 

*wartość zalecana

WYNIK ILOŚCIOWEJ OCENY RYZYKA:

Narażenie inhalacyjne

Ryzyko duże

STOSOWANE ŚRODKI OCHRONY:

Środki ochrony zbiorowej:

Ze względu na sklasyfikowanie substancji czynnej N-hydroksymocznika do grupy substancji o działaniu mutagennym proces produkcji produktu leczniczego odbywa się w pomieszczeniach wyposażonych w wysokosprawną wentylację ogólną. Zarówno powietrze doprowadzane do pomieszczeń, jak również odciągane z tych pomieszczeń jest oczyszczane przez filtry. Krotność wymian powietrza w pomieszczeniu roboczym wynosi 14.

Środki ochrony indywidualnej:

Operatorzy wykonujący czynności związane z granulowaniem, homogenizowaniem i kapsułkowaniem kapsułek są wyposażeni w izolujący sprzęt ochronny składający się z:

  • kombinezonu pyłoszczelnego typu Tyvek plus
  • ochraniaczy długich na obuwie
  • rękawic lateksowych
  • maski przeciwpyłowej trójwarstwowej
  • okularów ochronnych

Kombinezony, ochraniacze na nogi i rękawice są do jednorazowego użytku. Sprzęt ochrony dróg oddechowych jest po każdej zmianie roboczej czyszczony i odkażany.

DOBRA PRAKTYKA: -
UWAGI/INNE: -

Wyników nie należy traktować, jako gotowej oceny ryzyka w Państwa zakładzie, ani tym bardziej wzoru do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego. Stanowią one jedynie pomoc w identyfikowaniu niebezpiecznych substancji chemicznych i pyłów, oraz wykonywaniu pomiarów do oceny narażenia na czynniki chemiczne. Wszelkie umieszczane w bazie informacje są anonimowe bez możliwości identyfikacji jednostki, w której wykonywane były pomiary.