Treść HTML
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
WYSZUKIWANIE
w bazach substancji
  
 
 
BazChem_Przemysl_Det
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
POLIGRAFICZNY
Zakład poligraficzny usługowy, średni
Operator maszyny do druku offsetowego
Przykład - nr 1

INFORMACJE NA TEMAT ZAKŁADU

Zakład reprezentuje grupę średnich przedsiębiorstw poligraficznych. Jest przedsiębiorstwem, w którym drukuje się opakowania kartonowe oraz wykonuje usługi poligraficzne

OPIS PRAC NA WYBRANYM STANOWISKU PRACY/CHRONOMETRAŻ

Pracownik podczas wykonywania czynności jest narażony na rozpuszczalniki 

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W POWIETRZU NA STANOWISKACH PRACY

Aceton, propan-2-ol, toluen, octan 2-metoksy-1-metylu, 1,2,4-trimetylobenzen, 1,3-dietylobenzen, 1,4-dietylobenzen, 1,2-dietylobenzen, octan butoksyetylu

ROK WYKONANIA POMIARÓW

2005

WYNIKI POMIARÓW:

Oznaczane substancje

Normatywy higieniczne [mg/m3]

Wskaźnik narażenia [mg/m3]

Łączne
narażenie

 NDS

NDSCh

 NDS

NDSCh

aceton

600

 

32,17

 

 

2,73

propan-2-ol

900

 

80,17

 

toluen

100

 

10,08

 

octan 2-metoksy-1-metylu

260

 

62,00

 

1,2,4-trimetylobenzen

100

 

1,82

 

1,3-dietylobenzen

100

 

0,79

 

1,4-dietylobenzen

100

 

19,45

 

1,2-dietylobenzen

100

 

198,95

 

octan butoksyetylu

100

 

3,40

 

WYNIK ILOŚCIOWEJ OCENY RYZYKA:

Narażenie inhalacyjne

Ryzyko duże

STOSOWANE ŚRODKI OCHRONY:

W hali była wentylacja grawitacyjna oraz wyciągi miejscowe. Pracownicy nie stosowali ochron indywidualnych

DOBRA PRAKTYKA: -
UWAGI/INNE: -

Wyników nie należy traktować, jako gotowej oceny ryzyka w Państwa zakładzie, ani tym bardziej wzoru do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego. Stanowią one jedynie pomoc w identyfikowaniu niebezpiecznych substancji chemicznych i pyłów, oraz wykonywaniu pomiarów do oceny narażenia na czynniki chemiczne. Wszelkie umieszczane w bazie informacje są anonimowe bez możliwości identyfikacji jednostki, w której wykonywane były pomiary.