Treść HTML
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
WYSZUKIWANIE
w bazach substancji
  
 
 
BazChem_Przemysl_Det
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
MEBLOWY
Zakład produkcyjny I, średni
Stanowisko czyszczenia elementów mebli rozpuszczalnikiem
Przykład - nr 2

INFORMACJE NA TEMAT ZAKŁADU

Zakład reprezentuje grupę średnich przedsiębiorstw meblarskich. Jest przedsiębiorstwem, w którym wytwarzane są meble mieszkaniowe, biurowe, kuchenne, sklepowe z płyt wiórowych laminowanych, MDI oraz z drewna litego miękkiego.

OPIS PRAC NA WYBRANYM STANOWISKU PRACY/CHRONOMETRAŻ

Ręczne czyszczenie szmatką elementów mebli z zastosowaniem preparatu do czyszczenia.

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W POWIETRZU NA STANOWISKACH PRACY

Pracownik podczas wykonywania czynności jest narażony na rozpuszczalnik do czyszczenia elementów mebli.

ROK WYKONANIA POMIARÓW

2003

WYNIKI POMIARÓW:

Oznaczane substancje

Normatywy higieniczne [mg/m3]

Wskaźnik narażenia [mg/m3]

Łączne
narażenie

 NDS

NDSCh

 NDS

NDSCh

heptan

1200

2000

31,09

nw

1,46

toluen

100

300

8,97

nw

octan butylu

200

950

240,13

nw

etylobenzen

100

350

2,16

nw

p-, m-ksylen

100

350

9,06

nw

o-ksylen

100

350

2,24

nw

WYNIK ILOŚCIOWEJ OCENY RYZYKA:

Narażenie inhalacyjne – ryzyko duże

STOSOWANE ŚRODKI OCHRONY:

W hali była wentylacja grawitacyjna oraz wyciągi miejscowe.

Pracownicy nie stosowali ochron indywidualnych.

DOBRA PRAKTYKA: -
UWAGI/INNE: -

Wyników nie należy traktować, jako gotowej oceny ryzyka w Państwa zakładzie, ani tym bardziej wzoru do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego. Stanowią one jedynie pomoc w identyfikowaniu niebezpiecznych substancji chemicznych i pyłów, oraz wykonywaniu pomiarów do oceny narażenia na czynniki chemiczne. Wszelkie umieszczane w bazie informacje są anonimowe bez możliwości identyfikacji jednostki, w której wykonywane były pomiary.