Treść HTML
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
WYSZUKIWANIE
w bazach substancji
  
 
 
BazChem_Przemysl_Det
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
ODLEWNICTWO METALI
Zakład II - produkcja wyrobów kanalizacyjnych, duży
Zalewacz na linii automatycznej
Przykład - nr 1

INFORMACJE NA TEMAT ZAKŁADU

Duży zakład odlewniczy produkujący wyroby kanalizacyjne z żeliwa szarego, takie jak wpusty ściekowe, włazy kanałowe, rury, kształtki itp.

OPIS PRAC NA WYBRANYM STANOWISKU PRACY/CHRONOMETRAŻ -
IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W POWIETRZU NA STANOWISKACH PRACY

Pracownik podczas wykonywania czynności jest narażony na heksan, benzen, heptan, toluen, octan butylu,  oktan, etylobenzen, p-,m-ksylen, o-ksylen,  akrylaldehyd, toluen, propylobenzen, 3-etylotoluen; 4-etylotoluen; 1,3,5-trimetylobenzen, 2-etylotoluen, 1,2,4-trimetylobenzen,  dekan,  p-cymen, undekan, formaldehyd, acetaldehyd, aceton, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), żelaza tlenki

ROK WYKONANIA POMIARÓW

2002

WYNIKI POMIARÓW:

Oznaczane substancje

Normatywy higieniczne [mg/m3]

Wskaźnik narażenia [mg/m3]

Łączne
narażenie

 NDS

NDSCh

 NDS

NDSCh

Heksan

100

400

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,006

Benzen

      1,6

-

0,013

 

Heptan

1200

2000

0,0005

 

Toluen

100

350

0,0817

 

Octan butylu

200

950

0,003

 

Oktan

1000

1800

0,0014

 

Etylobenzen

100

350

0,0042

 

m-,p-ksyleny

100

350

0,0107

 

o-Ksylen

100

350

0,0035

 

Kumen

100

250

0,0013

 

Propylobenzen

-

-

0,0025

 

3-Etylotoluen

100

-

0,002

 

4-Etylotoluen

100

-

0,005

 

1,3,5-trimetylobenzen

100

170

0,0007

 

2-Etylotoluen

100

-

0,0005

 

1,2,4-Trimetylobenzen

100

170

0,0028

 

Dekan

-

-

0,0053

 

p-Cymen

-

-

0,0008

 

Undekan

-

-

0,0046

 

Formaldehyd

0,5

1,0

0,0037

 

Acetaldehyd

5

45

0,0019

 

Aceton

600

1800

0,0366

 

WWA (mg/m3)*

0,002

-

0,0027

 

Żelazo (tlenki)

5

10

0,02

 

WYNIK ILOŚCIOWEJ OCENY RYZYKA:

Ryzyko średnie – ze względu na inhalacyjne narażenie na śladowe ilości benzenu i WWA (czynników rakotwórczych)

STOSOWANE ŚRODKI OCHRONY:

 Wentylacja ogólna

DOBRA PRAKTYKA: -
UWAGI/INNE:

Główne zagrożenie dla zdrowia pracowników stanowiły wysokie stężenia pyłu, zagrożenia poparzeniem oraz mikroklimat gorący


Wyników nie należy traktować, jako gotowej oceny ryzyka w Państwa zakładzie, ani tym bardziej wzoru do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego. Stanowią one jedynie pomoc w identyfikowaniu niebezpiecznych substancji chemicznych i pyłów, oraz wykonywaniu pomiarów do oceny narażenia na czynniki chemiczne. Wszelkie umieszczane w bazie informacje są anonimowe bez możliwości identyfikacji jednostki, w której wykonywane były pomiary.