Treść HTML
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
WYSZUKIWANIE
w bazach substancji
  
 
 
BazChem_Przemysl_Det
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH
Wytwórnia mas bitumicznych, Zakład I średni
Laborant
Przykład - nr 1

INFORMACJE NA TEMAT ZAKŁADU

Średni

OPIS PRAC NA WYBRANYM STANOWISKU PRACY/CHRONOMETRAŻ

Badanie próbek mas bitumicznych. Badanie kruszywa asfaltu i mączki. Prace organizacyjne, porządkowe i przygotowawcze

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W POWIETRZU NA STANOWISKACH PRACY

WWA (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne)

ROK WYKONANIA POMIARÓW

2011

WYNIKI POMIARÓW:

Oznaczane substancje

Normatywy higieniczne [mg/m3]

Wskaźnik narażenia [mg/m3]

Łączne
narażenie

 NDS

NDSCh

 NDS

NDSCh

WWA (wielopierścieniowe węglowodory  aromatyczne)

0,002

-

<0,003

-

-

WYNIK ILOŚCIOWEJ OCENY RYZYKA:

Narażenie inhalacyjne. Ryzyko średnie

STOSOWANE ŚRODKI OCHRONY:

Wentylacja na stanowisku pracy

DOBRA PRAKTYKA: -
UWAGI/INNE: -

Wyników nie należy traktować, jako gotowej oceny ryzyka w Państwa zakładzie, ani tym bardziej wzoru do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego. Stanowią one jedynie pomoc w identyfikowaniu niebezpiecznych substancji chemicznych i pyłów, oraz wykonywaniu pomiarów do oceny narażenia na czynniki chemiczne. Wszelkie umieszczane w bazie informacje są anonimowe bez możliwości identyfikacji jednostki, w której wykonywane były pomiary.