Sprawy ogólne BHP
DEPRESJA W PRACY

 

Korzyści pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne z depresją

 

    Obniżenie wpłaty obowiązkowej na PFRON

Pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy jest obowiązany dokonywać miesięcznych wpłat na PFRON w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. (Podstawa prawna art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

 

Pracodawca może zaoszczędzić miesięcznie znacznie wyższą kwotę, jeżeli zatrudni osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym lub umiarkowanym ze schorzeniami szczególnie utrudniającymi wykonywanie pracy, w tym cierpiącymi na  przewlekłe choroby psychiczne, a depresja na ogół się do nich zalicza. 

 

    Dofinansowania do wynagrodzenia osób niepełnosprawnych

Jednym z najważniejszych instrumentów wsparcia zatrudniania osób niepełnosprawnych jest dofinansowanie do wynagrodzenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych udzielane pracodawcom na podstawie art. 26a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Wysokość przysługujących kwot dofinansowania do wynagrodzenia osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 26a ustawy o rehabilitacji (…)

 

Stopień niepełnosprawności

Kwota dofinansowania

Stopień lekki

450 zł

Stopień lekki ze schorzeniami szczególnymi

1050 zł

Stopień umiarkowany

1125 zł

Stopień umiarkowany ze schorzeniami szczególnymi

1725 zł

Stopień znaczny

1800 zł

Stopień znaczny ze schorzeniami szczególnymi*

2400 zł

 

Kwota miesięcznego dofinansowania nie może przekroczyć 90% faktycznie i terminowo poniesionych miesięcznych kosztów płacy, a w przypadku pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą 75% tych kosztów.

 

    Korzyści związane z osiąganiem określonych wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych

 

 • Udzielanie tzw. ulg we wpłatach na PFRON. Zgodnie z art. 22 ustawy o rehabilitacji (Ustawa: pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, który osiąga wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych do:
        ➢    znacznego stopnia niepełnosprawności lub
        ➢    umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną,
  – w wsokości co najmniej 30%, zwany dalej „sprzedającym” może udzielać pracodawcom, którzy zakupili jego własne usługi lub produkcję (z wyłączeniem handlu)  tzw. ulgi we wpłatach na PFRON. Warunkiem uzyskania ulgi przez pracodawcę - nabywcę jest spełnienie wymagań określonych w art. 22 ustawy o rehabilitacji (…).

 

1.   Zwrot kosztów przystosowania tworzonych lub istniejących stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, który obejmuje:

  • adaptację pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  • adaptację lub nabycie urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy,
  • zakup lub autoryzację oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających osoby, niepełnosprawne lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności.

➢    Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON - nie może przekroczyć dwudziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia za każde przystosowane stanowisko pracy osoby niepełnosprawnej,

➢    Osobę niepełnosprawną należy zatrudnić przez okres co najmniej 36 miesięcy na umowę o pracę,

➢    Konieczne jest uzyskanie pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o przystosowanym stanowisku pracy,

➢    Zwrot kosztów dotyczy wyłącznie dodatkowych kosztów wynikających z zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Więcej informacji: www.niepelnosprawni.gov.pl

oraz na stronach internetowych starostw i urzędów pracy

 

2.    Zwrot pracodawcom kosztów wyposażenia stanowiska pracy

 • Obejmuje zakup narzędzi pracy i elementów wyposażenia stanowiska pracy (np.: biuro, krzesło).

➢    Maksymalna wysokość  dofinansowania nie może przekroczyć piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia,

➢    Osobę niepełnosprawną należy zatrudnić na okres co najmniej 36 miesięcy na umowę o pracę,

➢    Konieczne jest uzyskanie pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o przystosowaniu do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osoby zatrudnionej na wyposażonym stanowisku pracy.

Więcej informacji: www.niepelnosprawni.gov.pl  oraz na stronach internetowych starostw i urzędów pracy

 

3.    Zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy oraz szkolenia pracowników pomagających, który obejmuje:

 • zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy,
 • kosztów szkolenia tych pracowników w zakresie ułatwienia komunikowania się z otoczeniem oraz czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy  (100% kosztów szkolenia, nie więcej jednak niż równowartość kwoty najniższego wynagrodzenia).

Przy czym:

➢    Liczba godzin przeznaczonych na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu nie może przekroczyć liczby godzin odpowiadającej 20% liczby godzin pracy pracownika w miesiącu,

➢    Wysokość zwrotu miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu to iloczyn kwoty najniższego wynagrodzenia i ilorazu liczby godzin w miesiącu przeznaczonych wyłącznie na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu w miesiącu.

Więcej www.niepelnosprawni.gov.pl strony powiatowych urzędów pracy

 

4.   Refundacja kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych

 • pracodawca może sam zorganizować szkolenie lub kupić je dla zatrudnionych niepełnosprawnych pracowników,
 • koszty szkolenia mogą być zrefundowane do wysokości 70% kosztów szkolenia na jedną osobę

  Przy czym:

➢    wysokość refundacji nie może przekroczyć dwukrotnego przeciętnego wynagrodzenia na jedną osobę,

➢    refundacja nie może przekroczyć 70% kosztów szkolenia kwalifikujących się do objęcia pomocą w odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorstwa,

➢    refundacja nie może przekroczyć 60% kosztów szkolenia kwalifikujących się do objęcia pomocą w odniesieniu do dużych przedsiębiorstw.

Więcej www.niepelnosprawni.gov.pl oraz strony powiatowych urzędów pracy

 

5. Pozytywne postrzeganie firmy (instytucji) przez klientów i otoczenie jako pracodawcy kierującego się zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate Social Responsibility, CSR) (Bugajska i in., 2019).