Sprawy ogólne BHP
DEPRESJA W PRACY

 

Depresja a NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

 

JEŚLI PRACOWNIK CHORUJĄCY NA DEPRESJĘ POSIADA
ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

 

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych reguluje zasady postępowania dotyczące zatrudniania osób niepełnosprawnych, której podstawowe zapisy określają zobowiązania pracodawcy (Dz. Ustaw 1997 nr 123, poz. 776). Zgodnie z tą ustawą

 

Pracodawca jest zobowiązany do:

 

 • Wprowadzenia racjonalnych usprawnień, które osoba niepełnosprawna ma prawo zgłosić. Racjonalne usprawnienia mogą polegać na ustaleniu specyficznych godzin pracy, czy podziału obowiązków. Pracodawca powinien wprowadzić te usprawnienia, jeżeli ma możliwości organizacyjne i finansowe.

 • Zapewnienia odpowiedniego czasu pracy, czas pracy osoby o lekkim stopniu niepełnosprawności nie może przekraczać 8 godzin (40 godzin tygodniowo), a osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 7 godzin (35 godzin tygodniowo). Osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych. Ograniczeń dotyczących czasu pracy oraz pracy w porze nocnej i godzinach nadliczbowych nie stosuje się:
   • do osób zatrudnionych przy pilnowaniu;
   • gdy, na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę.
 • Zapewnienia dodatkowej przerwy w pracy na wypoczynek. Osoba niepełnosprawna ma prawo do dodatkowej przerwy w pracy na wypoczynek. Czas przerwy wynosi 15 minut i jest wliczany do czasu pracy.

 • Zapewnienia dodatkowego urlopu. Osobie ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym.

 • Zapewnienia prawa do odbycia turnusu rehabilitacyjnego. Osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, nie częściej niż raz w roku. Łączny wymiar urlopu dodatkowego i zwolnienia od pracy w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym nie może przekroczyć 21 dni roboczych w roku kalendarzowym

 • Zapewnienia prawa do zwolnienia od pracy na badania. Pracownikowi niepełnosprawnemu z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje zwolnienie od pracy w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy.

 

Zatrudniając osobę niepełnosprawną z depresją pracodawca może liczyć na różnego rodzaju korzyści o charakterze finansowym, ale także pozafinansowym.