Sprawy ogólne BHP
ZARZĄDZANIE BHP WG NORMY PN-ISO 45001

 

Podsumowanie

 

Chociaż wytyczne i wymagania zawarte w projekcie nowej normy międzynarodowej ISO 45001 nie odbiegają w zasadniczy sposób od tych, które formułowano w innych normach i dokumentach odnoszących się do Systemów Zarządzania BHP, to pełne dostosowanie tych systemów do wymagań nowej normy będzie na pewno wymagało dokładnej analizy procesów już wdrożonych i dotychczas stosowanych praktyk w zakresie bezpieczeństwa pracy. Należy oczekiwać, że zarówno interpretacja, jak i spełnienie szeregu wymagań zawartych w projekcie normy stanowić będzie wyzwanie dla osób wdrażających SZBHP a także dla audytorów.

 

Należy przy tym zwrócić szczególną uwagę na analizę kontekstu organizacji, w tym oczekiwań pracowników i innych zainteresowanych stron, a także w stosunku do przywództwa najwyższego kierownictwa i współudziału pracowników, oceny ryzyka i szans oraz identyfikacji, planowania, wdrażania i nadzorowania procesów mających wpływ na osiągnięcie zamierzonych wyników bhp. Jest to tym ważniejsze, że tylko właściwe wdrożenie tych wytycznych do praktyki przedsiębiorstw może wpłynąć na poprawę wyników osiąganych w Systemie Zarządzania BHP