Sprawy ogólne BHP
ZARZĄDZANIE BHP WG NORMY PN-ISO 45001

 

BIBLIOGRAFIA

 

[1]    Wytyczne do systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, ILO-OSH 2001, CIOPWarszawa2001

[2]    PN-N-18001:2004  „Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania"

[3]    PN-N-18004:2001 „Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wytyczne"

[4]    Pawłowska Z. Ocena skuteczności działań w  zakresie doskonalenia zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwach. „Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka" 2007, 425, 2:8-10

[5]    Pawłowska Z. System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - wpływ na partycypację bezpośrednią. „Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka", 2009, 448, 1, 13-15

[6]    Podgórski D. Methods, Standards and Models of Occupational Health and Safety Management Systems, in: "Handbook of Occupational Safety and Health", Taylor Francis 2010

[7]    Pawłowska Z. Zastosowanie wskaźników wynikowych i wiodących do oceny skuteczności zarządzania bhp w przedsiębiorstwach. „Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka" 2013, 507, 12, 16-18

[8]    Podgórski D. Workers' lnvolvement - A Missing Component in the Implementation of Occupational Safety and Health Management Systems in Enterprises, "International Journal of Safety and Ergonomics" 2005, Vol. 11, No.3:219-231

[9]    Skład A. Przegląd czynników organizacyjnych istotnych w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy „Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka" 2015, 524, 5:17-21

[10]  Dyrektywy ISO/IEC. Część 1. Skonsolidowany Suplement ISO - Procedury specyficzne dla ISO. Załącznik SL: Propozycje dotyczące norm systemów zarządzania

[11]  PN-EN ISO 9000:2015 „Systemy zarządzania jakością - Podstawy i terminologia"

[12]  ISO 45001:2018 „Occupational health and safety management systems - Requirements with guidance for use"

[13]  Griffin R.W. Podstawy zarządzania organizacjami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010

 

Publikacja opracowana na podstawie wyników IV etapu programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy", finansowanego w latach 2017-2019 w zakresie zadań służb państwowych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Koordynator programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy.