Sprawy ogólne BHP
ZARZĄDZANIE BHP WG NORMY PN-ISO 45001

 

Określanie kryteriów realizacji i nadzorowanie procesów zarządzania

 

W celu zapewnienia skutecznego funkcjonowania SZ BHP konieczne jest planowanie, wdrażanie i nadzorowanie procesów, które stanowią zespół wzajemnie powiązanych działań i składają się na ten system. Wśród tych procesów w projekcie normy wymieniono przede wszystkim konsultacje i współudział pracowników, planowanie działań, ocenę ryzyka i szans, identyfikowanie i wdrażanie obowiązujących organizację wymagań prawa, komunikowanie się, zarządzanie zmianami, outsourcing, postępowanie w sytuacjach awaryjnych, monitorowanie oraz pomiar, analizę i ocenę osiąganych wyników i audytowanie. Dla każdego z tych procesów należy: określić kryteria realizacji; wdrożyć kontrolę procesu, zgodnie z ustalonymi kryteriami; utrzymywać udokumentowane informacje w zakresie niezbędnym do wykazania, że procesy przebiegają w zaplanowany sposób; określić sytuacje, w których brak udokumentowanych informacji może prowadzić do odstępstw od polityki bhp i celów.

 

Zgodnie z tymi wymaganiami każdy proces składający się na System Zarządzania BHP powinien być zaplanowany w taki sposób, aby możliwe było określenie, czy i w jakim stopniu jest on realizowany. Spełnienie tych wymagań oznacza, że już na etapie planowania procesów należy ustalić, które wskaźniki mogą dostarczyć odpowiednich informacji o jakości procesu i jego wynikach i w jaki sposób będą one wyznaczane i monitorowane.