Sprawy ogólne BHP
ZARZĄDZANIE BHP WG NORMY PN-ISO 45001

 

Ogólna struktura SZ BHP według projektu nowej normy

 

Model SZ BHP opisany w projekcje nowej normy opiera się na koncepcji ciągłego doskonalenia. Jego struktura jest niemal taka sama, jak struktura modeli systemów zarządzania jakością, czy zarządzania środowiskowego, opisanych w normach ISO. Istotną różnicą jest umiejscowienie w centrum tego modelu, obok przywództwa najwyższego kierownictwa, współudziału pracowników (rys. 1), który jest szczególnie ważny w kontekście zapewnienia skuteczności w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy. Do podstawowych procesów Systemu Zarządzania BHP obok przywództwa i współudziału pracowników, należą: planowanie, a w szczególności działania w celu analizy i oceny ryzyka i szans, określanie celów i planowanie ich osiągnięcia; wsparcie, obejmujące zapewnienie zasobów, kompetencji, rozwijanie świadomości, zapewnienie skutecznej komunikacji i udokumentowanych informacji na temat SZ BHP; funkcjonowanie, w tym planowanie operacyjne działań i nadzorowanie procesów zarządzania; ocena efektów działalności, w tym monitorowanie, pomiary, analiza i ocena osiąganych wyników, audyt wewnętrzny oraz przegląd zarządzania; doskonalenie, którego podstawą jest analiza niezgodności i działania korygujące.

 

 

 

Rys. 1. Model Systemu Zarządzania BHP w projekcie normy PN-ISO 45001:2018