Opisy zagrożeń zawodowych
OCHRONA PRZED SMOGIEM

 

Półmaski filtrujące - Podsumowanie

  

Spośród przebadanych półmasek filtrujących o komercyjnej nazwie handlowej „antysmogowe" tylko jedna spełniła wszystkie podstawowe wymagania zawarte w normie EN 149:2001+A1:2009. Została ona wykonana na wzór półmaski filtrującej stosowanej przede wszystkim w przemyśle wydobywczym, gdzie występuje duże zapylenie powietrza. Charakteryzuje się ona dość dużą powierzchnią filtracyjną, ponieważ wszystkie warstwy zgrzewane są na obrzeżu czaszy półmaski. Wyposażona jest w dwie taśmy nagłowia, zacisk nosowy i uszczelkę nosową, umożliwiające prawidłowe dopasowanie do twarzy użytkownika. Półmaski filtrujące tzw. antysmogowe stosowane jako sprzęt ochrony układu oddechowego przed szkodliwymi cząstkami aerozoli zawartymi w powietrzu, powinny spełniać zasadnicze wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawarte w dyrektywie 89/686/ EWG/rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/425 w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej. Potwierdzeniem tego faktu jest spełnienie wymagań zawartych w normie zharmonizowanej PN-EN 149+A1:2010 (EN 149:2001+A1:2009) „Sprzęt ochrony układu oddechowego. Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami. Wymagania, badanie, znakowanie".

Półmaski „antysmogowe" o niepotwierdzonej skuteczności ochrony wzorniczo odbiegają od tradycyjnych półmasek filtrujących i nie kojarzą się z przemysłem. Budzą one większe zainteresowanie użytkowników aglomeracji miejskich, którzy w większości przypadków zwracają uwagę na wygląd, a nie na jakość ochrony. Ten fakt wykorzystywany jest przez dystrybutorów i/lub importerów tego typu półmasek.

Stosowanie przez pracowników sprzętu ochrony układu oddechowego na stanowiskach pracy w przestrzeniach zamkniętych oraz otwartych jest wymagane bezwzględnie w przypadkach przekroczenia wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń (NDS), określonych w rozporządzeniu ministra właściwego ds. pracy.

Stosowanie sprzętu ochrony układu oddechowego w postaci półmaski filtrującej w środowisku przestrzeni otwartej jest jednak również zalecane, jeżeli:

a)    pracownik jest narażony na stałym stano-wisku pracy w przestrzeni otwartej na oddziaływanie pyłów PM10 lub PM2,5, których stężenia przekraczają dopuszczalne limity w odniesieniu do powietrza atmosferycznego (np. policjant kierujący ruchem),

b)   wskazania lekarskie uzasadniają także potrzebę stosowania sprzętu ochrony układu oddechowego w przestrzeni otwartej przez osoby ze schorzeniami układu oddechowego, krążenia lub alergicznymi.

W wymienionych sytuacjach (a, b) zaleca się stosowanie półmasek filtrujących (fot.).

 

Ważne jest jednak, aby zarówno pracodawcy, jak i obywatele, stosujący półmaski w środowisku życia, w celu ochrony przed smogiem nie ponosili kosztów zakupu „pseudoochron", tj. środków ochrony układu oddechowego o niepotwierdzonej skuteczności ochrony, czyli nieoznaczonych znakiem CE).