Opisy zagrożeń zawodowych
OCHRONA PRZED SMOGIEM

 

BIBLIOGRAFIA

 

[1]    PN-ISO 4225:1999 Jakość powietrza - Zagadnienia ogólne - Terminologia

[2]    [Koradecka D., Skowroń J. 85. posiedzenie Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy „Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka" 2017,549,6:23-25

[3]    Czynniki szkodliwe w środowisku pracy - wartości dopuszczalne [red.] Augustyńska D., Pośniak M. wyd. X zm. CIOP-PIB, Warszawa 2016

[4]    www.eea.europa.eu

[5]    Pyły drobne w atmosferze. Kompendium wiedzy o zanieczyszczeniu powietrza pyłem zawieszonym w Polsce [red.] Rezler J., Toczko B. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa 2016

[6]    Bell M.L., Davis D.L., Fletcher T. A Retrospective Assessment of Mortality from the London Smog Episode of 1952: The Role of Influenza and Pollution. Environmental Health Perspectives, 2004,112,1:6-8

[7]    Jun Z., Yao L., Liang-Liang C., Shou-Qin L., Xi-XiangY, Huai-Chen L. Ambient air pollution, smog episodes and mortality in Jinan, China. Scientific Reports 2017,7 DOI: 10.1038/s41598-017-11338-2

[8]    Yu-Fei X., Yue-Hua X., Min-Hua S., Yi-Xin L. The impact of PM2.5 on the human respiratory system. "J. Thorac. Dis." 2016,8,1:E69-E74, DOI: 10.3978/j. issn.2072-1439.2016.01.19, view this article at: http:// dx.doi.org/10.3978

[9]    Wei H., JianguoT., Haidong K., Ni Z., Weimin S., Guixiang S., Guohai Ch., Lili J., Cheng J., Renjie Ch., Bingheng Ch. Visibility, air quality and daily mortality in Shanghai, China. "Science of theTotal Environment" 2009,407:3295-3300

[10] Katanoda K., Sobue T., Satoh H.,Tajima K., Suzuki T., Nakatsuka H.,TakezakiT., NakayamaT., Nitta H.,Tanabe K., Tominaga S. For the Three-prefecture CohortStudy Group, AnAssociation Between Long-Term Exposure to Ambient Air Pollution and Mortality From Lung Cancer and Respiratory DiseasesinJapan"J. Epidemiol." 2011,21,2:132143 DOI: 10.2188/jea.JE20100098

[11] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej

[12] Dz. Urz. WE z 30.12.1989 - Dyrektywa Rady z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyposażenia ochrony osobistej (89/686/EWG)

[13] Art. 207 § 2 Kodeksu pracy 2018

[14] Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy Dz.U. 2018 poz. 1286

[15] EN 149:2001 +A1:2009 - Respiratory Protective devices - Particle filtering half masks - Requirements, testing, marking

[16] EN 13274-7: 2008 Respiratory Protective devices. Methods of tests. Determination of particle filter penetration

[17] EN 13274-3: 2008 Respiratory Protective devices. Methods of tests. Determination of breathing resistance

[18] EN 13274-1:2001 Respiratory Protective devices. Methods of tests. Determination of inward leakage and total inward leakage

 

 

Publikacja opracowana na podstawie wyników IV etapu programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy", finansowanego w latach 2017-2019 w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Koordynator programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy.