Sprawy ogólne BHP
WARUNKI PRACY W POLSCE I W UE

 

Podsumowanie

 

Pewnego rodzaju podsumowaniem badania EWCS było pytanie dotyczące stopnia zadowolenia z warunków, w których respondent wykonuje swoją główną pracę zarobkową. W państwach UE średnio aż 86% badanych było zadowolonych lub bardzo zadowolonych z warunków pracy (rys. 9.). Polska w tym zakresie nie odbiegła od średniej.

 

 

Rys. 9. Stopień zadowolenia z warunków, w których respondenci wykonują swoją główną pracę zarobkową [6]

 

 

Dostęp do pracy odgrywa kluczową rolę w dążeniu do osiągnięcia celów określonych w strategii „Europa 2020" na rzecz inteligentnego i trwałego wzrostu gospodarczego, sprzyjającego niwelowaniu różnic społecznych. Biorąc pod uwagę, że wśród priorytetów unijnej polityki jest zwiększenie poziomu zatrudnienia, przedłużenie okresu aktywności zawodowej oraz podniesienie wydajności, tworzenie coraz lepszych warunków pracy jest kluczem do osiągnięcia sukcesu tej strategii.

Mimo widocznego zadowolenia pracowników z warunków, w których wykonują swoją pracę, wciąż wysoki odsetek zatrudnionych narażony jest na szereg zagrożeń w środowisku pracy. Informacje uzyskane w wyniku przeprowadzonych badań dotyczą szerokiego zakresu problemów, w tym narażenia na czynniki ryzyka, organizacji pracy, równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, zdrowia i dobrego samopoczucia. Poruszone w badaniach kwestie, takie jak czas pracy i rozwój pracowników, praca i zdrowie czy też status zatrudnienia, pozwalają na ocenę warunków pracy w szerokim zakresie.

Porównanie wyników kolejnych edycji badania daje szanse monitorowania zmian dotyczących warunków pracy. Określenie obszarów oraz kierunku tych zmian może przyczynić się do poprawy warunków pracy i prowadzić do rozwoju działań w tym zakresie.

 

 

 

Publikacja opracowana na podstawie wyników III etapu programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy" sfinansowanego w latach 2014-2016 w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego/Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Koordynator programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy.