Sprawy ogólne BHP
KONFLIKTY W PRACY

 

Przyczyny konfliktów w pracy

 

Konflikt zazwyczaj toczy się o coś, np, o dobra materialne bądź wartości, Czasami może też chodzić o władzę, kiedy indziej o prestiż bądź karierę. Podłożem konfliktów mogą być różnice w przekonaniach, wartościach czy poglądach, Przyczyną ich powstawania mogą stać się różne, niekiedy sprzeczne interesy zespołowe lub osobiste, Źródło konfliktów może tkwić także w urażonych ambicjach, bierności, niedotrzymywaniu obietnic, zazdrości, niewypowiedzianej krytyce czy niewywiązywaniu się z obowiązków służbowych [4].

Przyczyn konfliktów w przedsiębiorstwach jest wiele. Przede wszystkim wynikają one ze specyfiki danej firmy, a w szczególności jej wadliwej struktury organizacyjnej, nieprawidłowych rozwiązań formalnych (np. nieodpowiednich regulaminów wewnętrznych) czy niewłaściwej organizacji pracy. W literaturze przedmiotu można znaleźć następujące przyczyny konfliktów w organizacjach:

  • współzależność - im większa, tym większe problemy z koordynacją. W przypadku pracy sekwencyjnej konflikt może być wywołany wytwarzaniem przez jedną grupę zbyt dużej lub małej liczby produktów, co w konsekwencji powoduje nienadążanie lub niewywiązywanie się z zadań przez drugą grupę
  • sprzeczne cele - każdy z wydziałów w firmie ma swój zasadniczy cel, który może stać w konflikcie z celem innego działu. Dla przykładu: celem pracowników działu marketingu jest maksymalizacja sprzedaży poprzez oferowanie szerokiego zestawu modeli, co może być sprzeczne z celem działu produkcji - dążeniem do minimalizacji kosztów, osiąganej poprzez wytwarzanie długich serii produktu
  • konkurowanie o zasoby - wiele zakładów pracy (np. niektóre podmioty naukowe, szpitale) to podmioty nienastawione na osiąganie zysku, ale mające do dyspozycji ograniczoną ilość zasobów, Właśnie owa ograniczoność zasobów może być przyczyną konfliktu. Niektóre działy np. badań i rozwoju będą apelowały o wyższe inwestycje finansowe, co może być źródłem konfliktu z innymi działami
  • dynamika interpersonalna - chodzi o tzw. zderzenie osobowości, Pracownicy nie mają do siebie zaufania, nie umieją porozumiewać się lub po prostu się nie lubią [3].

 

 

Inne przyczyny konfliktów w pracy wskazywane w literaturze przedmiotu to: przeciążenie, brak właściwej komunikacji między przełożonymi a podwładnymi czy pomiędzy współpracownika-mi, utrudniony kontakt z przełożonym, niejasne zasady przyznawania awansów czy dokonywania okresowych ocen pracowników, brak udziału pracowników w podejmowaniu decyzji [5], niesprecyzowane zakresy obowiązków poszczególnych pracowników [6], faworyzowanie jednego lub kilku pracowników dużą premią czy prestiżowym szkoleniem, co powoduje negatywne nastawienie reszty współpracowników do wyróżnianej osoby [7], niesprawiedliwy czy niejasno określony podział obowiązków [8].

Warto również zasygnalizować w tym miejscu, że przyczyną powstawania konfliktów może być praca z klientami i wynikające z tego faktu odmienne interesy, poglądy pracowników i klientów [9]. Przykład takiej sytuacji stanowi reklamacja, która związana jest z niezadowoleniem z zakupionego towaru czy niespełnieniem przez produkt oczekiwań klienta.

W przedsiębiorstwach można wyróżnić również konflikty na kilku poziomach: rada nadzorcza - zarząd, kierownik wyższego szczebla zarządzania - kierownik niższego szczebla zarządzania, pracodawca - związki zawodowe, kierownik - pracownicy, pracownik - pracownik [4].