Sprawy ogólne BHP
KONFLIKTY W PRACY

 

BIBLIOGRAFIA

 

[1]    Salejko-Szyszczak I. Klasyfikacja konfliktów w przedsiębiorstwie. „Acta Universitatis Nicolai Copernici" 2011, 404

[2]    Stoner J. A. F., Wankel Ch. Kierowanie. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1997

[3]    Olak A., Bonusiak A. Zagrożenia w funkcjonowaniu organizacji związane z patologiami kadrowymi. „Acta Scientifica Academiae Ostroviensis" 2012, 1

[4]    Wołoszyn J. Konflikt w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. „Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej" 2006, 59

[5]    Gólcz M. Stres w pracy. Poradnik dla pracownika. Państwowa Inspekcja Pracy, Warszawa 2016

[6]    Bodanko A., Kowolik P Konflikty w zakładzie pracy i szkole. „Nauczyciel i Szkoła" 2008, 1-2

[7]    De Drue C.K.W., Gelfand M. J. Conflictin the WorkpIace: Sources, Functions, and Dynamics Across Multiple Levels ofAnalysis [in:] The Psychology of Conflict and Conflict Management in Organizations. C. K.W. De Drue, M. J. Gelfand (eds.), New York 2008

[8]    Lakis J. Kultura konfliktu w organizacjach. „Optimum. Studia Ekonomiczne" 2013, 3

[9]    [Wall J. A., Callister R.R. Conflict andits management. „Journal of Management" 1993, 3

[10] Salejko-Szyszczak I. Metody rozwiązywania konfliktów w przedsiębiorstwie a integracja pracownicza. „Ekonomia i Prawo" 2012, 4

[11]  Webber R. A. Zasady zarządzania organizacjami. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1996

[12]  Morgan G. Obrazy organizacji. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1977

[13]  Deutsch M. Toward an understanding of conflict. „International Journal of Group Tensions" 1971

[14]  Mandal E. Style rozwiazywania konfliktów zawodowych przez menedżerów a płeć. „Kobieta i Biznes" 2003, 1-4

[15]  Kuc B. R. Zarządzanie doskonałe. Wydawnictwo „Oskar-Master of Biznes", Warszawa 1999

[16]  Grzesiuk L., Dorosiewicz K., Stojanowska E. Umiejętności menedżera. Psychologia stosowana dla menedżerów. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, Warszawa 2001

[17]  Bieniok H. i zespół Metody sprawnego zarządzania. Planowanie, motywowanie, organizowanie, kontrola. Agencja Wydawnicza „Placet", Warszawa 2011

[18]  Potocki A. Nowoczesne metody zarządzania konfliktem w organizacjach. „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie" 2005, 672

[19]  Kłusek-Wojciszke B. Metody zarządzania konfliktem w organizacjach. „Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego" 2012, 9

[20]  Szczupaczyński J. Anatomia zarządzania organizacją. Wydawnictwo Międzynarodowej Szkoły Menedżerów, Warszawa 1998

[21]  Buhring-Uhle Ch. Arbitration and Mediation in International Business. The Hague 1996

[22]  Sołtysiak P Mediacje jako alternatywna metoda rozwiązywania konfliktów. „Zeszyty Naukowe Instytutu Administracji AJD w Częstochowie" 2012, 2

[23]  Raiffa H. The Art and Science of Negotiation. Cambridge 1996

[24]  Leoński W. Kodeks etyczny jako instrument społecznej odpowiedzialności biznesu. „Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie" 2016, 22