Stanowiska pracy
OCENA DRABIN - WYMAGANIA NORM (2017)

 

BIBLIOGRAFIA

[1]  Campbell A.O., Pagano C.C. The effect of instructions on potential slide-out failures during portable extension ladder angular positioning. "Accident Analysis and Prevention" 2014,67:30-39

[2]  Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy za rok 2015,Warszawa 2016

[3]  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. Dz.U. Nr 191, poz. 1596 ze zm.

[4]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz.U. Nr 47, poz. 401

[5]  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.

[6]  PN-EN 131-2+A2:2017-02 Drabiny - Część 2: Wymagania, badanie, oznakowanie

[7]  PN-EN 131-1:2015-12 Drabiny - Część 1: Terminologia, rodzaje, wymiary funkcjonalne

[8]  PN-EN 131-2+A1: 2012-12 Drabiny - Część 2: Wymagania, badania i oznakowanie

[9]  PN-EN 131-3: 2007 Drabiny - Część 3: Informacje użytkowe

[10]  BS 2037:1994 Specification for portable aluminium ladders, steps, trestles and lightweight stagings