Sprawy ogólne BHP
PROFILAKTYKA PRZEWLEKŁEJ NIEWYDOLNOŚCI ŻYLNEJ NÓG

 

Profilaktyka przewlekłej niewydolności żylnej nóg

 

 

Przewlekła niewydolność żylna kończyn dolnych (PNŻ) jest chorobą bardzo rozpowszechnioną w krajach rozwiniętych. Ze względu na częstość występowania uważana jest za chorobę cywilizacyjną. Ocenia się, że w populacji polskiej występuje u ok. 50% kobiet i ok. 40% mężczyzn. PNŻ powstaje stopniowo, w następstwie zaburzenia czynności układu żylnego kończyn dolnych spowodowanego niewydolnością zastawek żylnych.

Osoby wykonujące pracę zawodową w pozycji siedzącej i stojącej narażone są na ryzyko niewydolności żylnej kończyn dolnych. Celem materiałów informacyjnych udostępnionych w serwisie jest przybliżenie i usystematyzowanie kluczowych informacji dotyczących tej choroby i jej zapobiegania. Zawarte w materiałach informacyjnych działania zapobiegawcze dotyczą nie tylko miejsca pracy, ale również życia codziennego, pozazawodowe. Tylko profilaktyka podjęta na obu poziomach równocześnie jest w stanie ograniczyć ryzyko zachorowania i wydłużyć aktywność zawodową osób pracujących na stanowiskach pracy siedzącej i stojącej.

Materiały informacyjne przeznaczone są dla pracowników, specjalistów bhp i osób organizujących prace wykonywane w pozycji siedzącej lub stojącej. Ważnymi odbiorcami opracowania mogą być również osoby, które zamierzają dopiero podjąć pracę o takim charakterze.

Materiały informacyjne opracowane zostały w ramach projektu I.P.10 z zakresu realizacji badań naukowych i prac rozwojowych III etapu Programu Wieloletniego 2014-2016 pn. Poprawa Bezpieczeństwa i Warunków Pracy.

 

 

 

 

Autor:  dr Elżbieta Łastowiecka-Moras

Źródło: Opracowanie pt. "Profilaktyka przewlekłej niewydolności żylnej kończyn dolnych wśród osób wykonujących pracę w pozycji siedzącej i stojącej" (materiały informacyjne)

2016 r.

 

 

______________________

Materiały informacyjne opracowane na podstawie wyników III etapu programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy", sfinansowanego w latach 2014-2016 w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego/Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Koordynator programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy. Projekt nr I.P.10 pn. „Obciążenie statyczne kończyn dolnych związane z pozycją podczas pracy a występowanie przewlekłej niewydolności żylnej w zależności od wieku”