Stanowiska pracy
BHP - ELEKTROWNIE WIATROWE

 

Bibliografia

 

[1].  Prognozy są optymistyczne. URE zbadał plany inwestycyjne wytwórców na najbliższe 15 lat. Urząd Regulacji Energetyki, Warszawa 2014 [dostęp: 2016.10.15] http://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/5914, Prognozy-sa-optymistyczne-URE-zbadal-plany-inwestycyjne-wytworcow-na-najblizsze-.html?search=79035582

[2].  Raport zawierający analizę realizacji celów ilościowych i osiągniętych wyników w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii w latach 2009-2010, z uwzględnieniem szerszej perspektywy czasowej. Minister Gospodarki, Warszawa 2011.

[3].  Lubośny Z.: Farmy wiatrowe w systemie elektroenergetycznym. WNT, Warszawa 2012

[4].  Summary of Wind Turbine Accident data to 31 March 2016. Portal Caithness Windfarm Information Forum. http://www.caithnesswindfarms.co.uk

[5].  Elektroniczna baza danych o wypadkach Państwowej Inspekcji Pracy z lat 2009-2013.

[6].  Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2010 roku. Warszawa 2011.

[8].  Proenergetyka. Pionowe elektrownie siłowe. http://proenergetyka.pl/pionowe-silownie-wiatrowe-piskorza

[9].  Zajdler R.: Regulacje prawa krajowego dotyczące inwestycji w farmy wiatrowe (wybrane aspekty). Instytut Sobieskiego, Warszawa 2012

 

PRZEPISY PRAWNE

 

[7].    Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2015 poz. 478 ze zm.)

[10].  Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2016 poz. 778)

[11].  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1332)

[12].  Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r., Prawo (t.j Dz.U. 2017 poz. 220 ze zm.)

[13].  Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1161)

[14].  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2017 poz. 519 ze zm.)

[15].  Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1405)

[16].  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2016 poz. 2134 ze zm) Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1595 ,  Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1566 ,  Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1074 ,  Dz.U. 2017 nr 0 poz. 132 ,  Dz.U. 2017 nr 0 poz. 60 ,  Dz.U. 2016 nr 0 poz. 2260 ,  Dz.U. 2016 nr 0 poz. 2249 ,

[17].  Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (t.j. Dz.U. 2017 poz. 959  ze zm)  Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1089 2017.06.21   Dz.U. 2017 nr 0 poz. 60 2017.09.01   Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1948 2017.03.01    Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1361 2016.09.13

[18].  Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1121)

[19].  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. nr 199 poz.1228), oraz adresowane do użytkowników   ze zm.  Dz.U. 2011 nr 124 poz. 701 2011.12.15

[20].  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. 2002 Nr 191 poz.1596 ze. zm.),  Dz.U. 2003 nr 178 poz. 1745 2003.10.31

[21].  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (t.j. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 ze zm.)  Dz.U. 2007 nr 49 poz. 330 2007.06.20    Dz.U. 2008 nr 108 poz. 690 2008.07.09   Dz.U. 2011 nr 173 poz. 1034 2011.09.06

[22].  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 112), 

[23].  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z 2003 r. Nr 192, poz. 1883).

[24].  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U. 2016 poz. 71)

[25].  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. 2013 poz. 492)

 

NORMY TECHNICZNE

 

[26].  PN-EN 50308:2005 Turbozespoły wiatrowe - Zabezpieczenia - Wymagania dotyczące konstrukcji, eksploatacji i utrzymania ruchu

[27].  PN-EN 61400-11:2013-07 Turbozespoły wiatrowe - Część 11: Procedury pomiaru hałasu

[28].  PN-EN 61400-12-1:2006 Turbozespoły wiatrowe - Część 12-1: Pomiary własności energetycznych wiatrowych turbozespołów prądotwórczych

[29].  PN-EN 61400-12-2:2013-12 Turbozespoły wiatrowe - Część 12-2: Pomiary własności energetycznych prądotwórczych turbozespołów wiatrowych z użyciem anemometrów mocowanych na gondoli

[30].  PN-EN 61400-1:2006/A1:2010 Turbozespoły wiatrowe - Część 1: Wymagania dotyczące projektowania

[31].  PN-EN 61400-1:2006 Turbozespoły wiatrowe - Część 1: Wymagania dotyczące projektowania

[32].  PN-EN 61400-21:2009 Turbozespoły wiatrowe - Część 21: Pomiar i ocena parametrów jakości energii dostarczanej przez turbozespoły wiatrowe przyłączone do sieci elektroenergetycznej

[33].  PN-EN 61400-22:2011 Turbozespoły wiatrowe - Część 22: Wymagania zgodności i certyfikacja turbozespołów wiatrowych

[34].  PN-EN 61400-24:2010 Turbozespoły wiatrowe - Część 24: Ochrona odgromowa

[35].  PN-EN 61400-25-1:2007 Turbozespoły wiatrowe - Część 25-1: Komunikacja układów monitorowania i sterowania elektrowni wiatrowych - Ogólny opis zasad i modeli

[36].  PN-EN 61400-25-2:2007 Turbozespoły wiatrowe - Część 25-2: Komunikacja układów monitorowania i sterowania elektrowni wiatrowych - Modele informacyjne

[37].  PN-EN 61400-25-3:2007 Turbozespoły wiatrowe - Część 25-3: Komunikacja układów monitorowania i sterowania elektrowni wiatrowych - Modele wymiany informacji

[38].  PN-EN 61400-25-4:2009 Turbozespoły wiatrowe - Część 25-4: Komunikacja układów monitorowania i sterowania elektrowni wiatrowych - Odwzorowania profili komunikacyjnych opartych na standardzie XML

[39].  PN-EN 61400-25-5:2007 Turbozespoły wiatrowe - Część 25-5: Komunikacja układów monitorowania i sterowania elektrowni wiatrowych - Sprawdzanie zgodności

[40].  PN-EN 61400-25-6:2011 Turbozespoły wiatrowe - Część 25-6: Łączność do monitorowania i sterowania elektrowniami wiatrowymi - Klasy węzłów logicznych i klasy danych do monitorowania stanu

[41].  PN-EN 61400-2:2008 Turbozespoły wiatrowe - Część 2: Wymagania projektowe dotyczące małych turbozespołów wiatrowych

[42].  PN-EN 61400-3:2009 Turbozespoły wiatrowe - Część 3: Wymagania projektowe dla przybrzeżnych turbozespołów wiatrowych

[43].  PN-EN 61400-4:2013-07 Turbozespoły wiatrowe - Część 4: Wymagania projektowe dla skrzyń przekładniowych turbozespołów wiatrowych

[44].  Windenergieanlagen.BGI 657, Köln 2014