Stanowiska pracy
BHP - ELEKTROWNIE WIATROWE

 

Konserwowanie, sprzątanie, czyszczenie obiektu

 

Celem tych prac jest zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego obiektu, jego części mechanicznych i wyposażenia elektrycznego a także utrzymanie dobrego stanu dróg wewnętrznych i dojazdowych oraz właściwego oznakowania.

 

  1. Konserwacja wieży

 

W celu sprawdzenia momentu dokręcenia śrub połączeniowych pomiędzy fundamentem i pierwszym przęsłem należy odłączyć zasilanie z rozdzielnicy poprzedniej turbiny wiatrowej lub z podstacji, jeśli będziemy mieć do czynienia początkiem linii, i upewnić się co do braku występowania napięcia za pośrednictwem odpowiednich przyrządów w rozdzielnicy średniego napięcia turbiny wiatrowej, w której będzie się pracować. Przy sprawdzaniu, czy z linii usunięte zostało napięcie, zablokować i oznaczyć rozdzielnicę.

Przy wykonywaniu czynności konserwacyjnych wewnątrz wieży, podczas przebywania na środkowych podestach, należy pracować w szelkach ochronnych połączonych z punktem o odpowiedniej stabilności i wytrzymałości (szczebel, wspornik drabiny itp.). Punkty przeznaczone do asekuracji przeważnie oznaczane są na żółto. Moment dokręcenia śrub między podestami należy sprawdzać przy zamkniętych pokrywach włazu.

Kontrole elementów oświetleniowych tę należy wykonywać z drabiny, będąc przy tym stale przymocowanym szelkami ochronnymi z urządzeniem samozaciskowym do liny zabezpieczającej przed upadkiem oraz linami z absorberem energii i hakiem o dużym rozwarciu do szczebli drabiny.

Jeśli podczas dokonywania kontroli wzrokowej kabli uzna się za konieczne dotknięcie któregokolwiek z nich, należy przedtem przy pomocy próbnika lub multimetru upewnić się czy zostało usunięte występujące w nim napięcie oraz czy system został uziemiony.

Przy sprawdzaniu, czy w instalacji nie występuje napięcie, należy stosować rękawice elektroizolacyjne dielektryczne przystosowane do pracy pod napięciem o wartości równej napięciu występującemu w poddawanej inspekcji strefie.

 

   2. Konserwacja przekładni

 

Podczas prac konserwacyjnych występują zagrożenia związane z gorącym olejem przekładniowym oraz jego oparami. Przy każdym posługiwaniu się olejem przekładniowym lub w razie zajścia konieczności otwarcia którejkolwiek z pokryw, aby umożliwić ulotnienie się oparów, należy odczekać niezbędną ilość czasu, aby umożliwić schłodzenie oleju. Oprócz samego oleju zarówno korpus, jak i poszczególne elementy składowe przekładni mogą ulegać rozgrzaniu do bardzo wysokiej temperatury powyżej 50ºC. Należy, więc stosować rękawice termoizolacyjne lub inne odpowiednie środki zapobiegawcze, aby zapobiec oparzeniom skóry. Podczas tych prac należy otworzyć pokrywę włazu umożliwiającą wyjście na zewnątrz gondoli, aby ułatwić ulotnienie się oparów.

 

   3. Konserwacja generatora

 

Przed rozpoczęciem prac w obrębie generatora należy odłączyć napięcie i zablokować wyłącznik główny, aby zapobiec ewentualnemu przywróceniu zasilania elektrycznego. Należy również zablokować ruch urządzenia hamulcem. Sprawdzić próbnikiem napięcia lub multimetrem czy na pewno w strefie chronionej przez ten wyłącznik główny nie występuje napięcie. Po upewnieniu się, co do braku występowania napięcia w obwodzie należy go uziemić i zewrzeć oraz oznakować strefę pracy przy pomocy tabliczek ostrzegawczych, jakie należy zamieścić na otwartych wyłącznikach. Podczas prac przygotowawczych w obrębie generatora, do momentu założenia uziemiaczy należy stosować:

  • rękawice dielektryczne przeznaczone do napięcia występującego w strefie planowanych prac, a także
  • narzędzia izolowane i izolacyjne (w zakresie do 1 kV prądu przemiennego lub 1,5 kV prądu stałego) lub
  • drążki izolacyjne i narzędzia wymienne powyżej ww. napięć.