Stanowiska pracy
BHP, A NANOTECHNOLOGIE

 

 

Profilaktyka techniczna rozprzestrzeniania się nanoobiektów oraz ich aglomeratów i agregatów (NOAA) w środowisku pracy – zalecenia
- E. Jankowska, T. Jankowski, W. Zatorski, P. Sobiech

Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy, na których są prowadzone procesy nanotechnologiczne jest zagadnieniem bardzo złożonym i trudnym do osiągnięcia bez wiedzy na temat rzeczywistego narażenia na nanoobiekty oraz ich aglomeraty i agregaty (NOAA), a także bez wiedzy na temat rozprzestrzeniania się NOAA w pomieszczeniach pracy. Dotyczy to zarówno stanowisk pracy, na których są prowadzone procesy nanotechnologiczne, jak również stanowisk usytuowanych w tych samych pomieszczeniach, w których występują źródła emisji NOAA, zlokalizowanych jednak w pewnej odległości od tych źródeł. Na tych stanowiskach zagrożenie NOAA może wystąpić w wyniku rozprzestrzeniania się cząstek o nanowymiarach w całym pomieszczeniu w różny sposób, w zależności od lokalizacji źródeł emisji nanoobiektów oraz stosowanych środków ochrony zbiorowej. Istotny wpływ na proces rozprzestrzeniania się NOAA w powietrzu pomieszczeń pracy mogą mieć również parametry powietrza takie jak temperatura, wilgotność względna i prędkość powietrza.

W broszurze przedstawiono zalecenia dotyczące zapobiegania rozprzestrzenianiu się NOAA w pomieszczeniach pracy, poprzez stosowanie profilaktyki technicznej do ochrony pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy, na których są prowadzone procesy nanotechnologiczne oraz pracowników zatrudnionych w danym pomieszczeniu na innych stanowiskach, na których nie są wytwarzane lub stosowane nanomateriały. Omówiono metodykę badania rozprzestrzeniania się NOAA w środowisku pracy oraz przedstawiono przykładowe wyniki badań uzyskanych podczas mieszania nanoproszków ditlenku krzemu. Przedstawiono zalecenia do profilaktyki technicznej dotyczące wentylacji i klimatyzacji oraz filtrów powietrza.

 

Cena: 15 zł + 5% VATFormat: A5
Liczba stron: 40
ISBN: 978-83-7373-230-8
Rok wydania: 2016


Wpływ nanocząstek glinokrzemianów stosowanych w produkcji nanokompozytów polimerowych na aktywność powierzchniową surfaktantu płucnego
- Dorota Kondej, Tomasz R. Sosnowski

Stosowanie nanomateriałów w gospodarce przynosi niewątpliwe korzyści, ale wiedza na temat ich wpływu na zdrowie pracowników jest niepełna. Broszura ma na celu przybliżenie zagadnienia wpływu nanocząstek występujących w środowisku pracy, mogących przedostawać się do płuc wraz z wdychanym powietrzem, na funkcjonowanie układu oddechowego człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu nanocząstek glinokrzemianów stosowanych w produkcji nanokompozytów polimerowych na aktywność powierzchniową surfaktantu płucnego.

 

Nakład wyczerpany

Pozycja dostępna w Bibliotece CIOP-PIBFormat: B5
Liczba stron: 39
ISBN: 978-83-7373-135-6
Rok wydania: 2013


Expert forecast on emerging chemical risks related to occupational safety and health
- Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Strategia Wspólnoty Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy w latach 2002-2006 realizowana przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy obejmowała funkcjonowanie tzw. “Obserwatorium ryzyka”, mającego na celu przewidywanie i identyfikację nowych i powstających rodzajów ryzyka zawodowego we współczesnym środowisku pracy. W celu przedstawienia możliwie wszechstronnego obrazu nowych rodzajów ryzyka, pojawiających się w dynamicznie rozwijajacym się technologicznie środowisku pracy, w serii czterech raportów sformułowano kompetentną prognozę dotyczącą tego tematu. Wcześniej ukazały się trzy raporty podejmujące problematykę nowych ryzyk w zakresie czynników fizycznych, biologicznych oraz psychosocjologicznych. Niniejszy raport – ostatni z serii przedstawia prognozę powstawania nowych rodzajów ryzyka w zakresie zagrożeń chemicznych w środowisku pracy, opracowaną na bazie fachowego przeglądu współczesnej literatury przedmiotu. W raporcie poruszono m. in. problematykę nanotechnologii i ich wpływu na bezpieczeństwo w środowisku pracy, a także inne współczesne zagadnienia bezpieczeństwa chemicznego. Publikacja dostęna w języku angielskim.Liczba stron: 176
ISBN: 978-92-9191-171-4
Rok wydania: 2009