Stanowiska pracy
BHP, A NANOTECHNOLOGIE

 


Aktualne europejskie uregulowania prawne dotyczące nanotechnologii

 

 

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowania ogra- niczeń w zakresie chemikaliów (REACH)


Projekt Rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie aspektów regulacyjnych nanomateriałów (2008/2208 (INI). Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego. A6-0255/2009.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//NONSGML+REPORT+A6 20090255+0+D0c+PDF+V0//EN