Stanowiska pracy
BHP PODWYKONAWCY NA PLACU BUDOWY

 

 

Współpraca z kierownikiem budowy

 

W przypadku współdziałania podwykonawcy na placu budowy z innymi firmami istotna jest współpraca kierownikiem budowy, który również koordynuje realizację prac zgodnie z przepisami i zasadami bhp [4]. Wg obowiązujących przepisów każda budowa gdzie będą podwykonawcy musi mieć koordynatora BHP.

 

Przepisy obowiązujące w Polsce w tym zakresie w praktyce powodują, że funkcja koordynatora do spraw BHP na budowie to nowy obowiązek kierownika budowy. Jego zadaniem jest zorganizowanie współpracy różnych firm, pracujących często w tym samym miejscu na placu budowy, bez powodowania konfliktów i zagrożeń. Takimi wspólnymi obszarami mogą być np.: drogi transportu i dostępu, plac kontenerowy, miejsca składowania materiałów i składowania odpadów, pomosty i rusztowania, ogrodzenia i tablice oznakowania, przyłącza prądowe z tablicami rozdzielczymi i panelami wyłączników oraz miejsca doprowadzenia wody. Koordynowanie działań bhp polega także na dotarciu do każdego podwykonawcy (a nie odwrotnie). Osoba koordynująca ma zadbać o ten kontakt, przekazać po raz kolejny wymagania, wspierać i egzekwować. Kierownik budowy jako koordynator ds. bhp ma pomagać, współpracować. Podejmuje on działania w celu koordynowania wprowadzania odpowiednich środków przez: generalnych wykonawców, podwykonawców oraz osoby prowadzące działalność na własny rachunek.

 

Kierownik budowy jako koordynator ds. bhp ma informacje o wszystkich podwykonawcach wykonujących roboty na placu budowy. Może więc zapewnić pełny swój udział w działaniach na rzecz bezpieczeństwa, w szczególności tych, którzy są zaangażowani w realizację prac o wysokim ryzyku zawodowym. Można więc powiedzieć, że w ramach inwestycji ustala on przyjęcie wspólnego podejścia do kwestii konsultacji związanych z bezpieczeństwem na budowie. Współpraca podwykonawców z kierownikiem budowy jest kluczowa ze względu na zapewnianie bezpieczeństwa prac budowlanych. W przypadku możliwości wpływu na dobór osoby na to stanowisko małe firmy budowlane powinni zwrócić uwagę na możliwości jej zaangażowania się w realizację zadań a także sprawy bhp.

 

Problematyczna w tym zakresie może być współpraca z kierownikiem, który jednocześnie nadzoruje kilka budów i traktuje on swoją pracę jako „objazdową”. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji współpracy ze sobą różnych małych firm. Wtedy zwłaszcza ma znaczenie właściwe planowanie prac na poziomie kierownictwa budowy a szczególnie przy spiętrzeniach prac, nieplanowanych przestojach czy też w przypadkach niedotrzymywania terminów umownych przez niektórych podwykonawców. Wg Ustawy Prawo budowlane kierownik budowy pełniąc jednocześnie funkcję koordynatora ds. bhp. odpowiada za techniczną prawidłowość wykonywania robót oraz za koordynowanie realizacji zadań zgodnie z przepisami i zasadami bhp.

 

Do obowiązków kierownika budowy należy między innymi:

 

  • zorganizowanie i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami, w tym techniczno - budowlanymi oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:

- przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych założeń planowanych robót budowlanych lub ich poszczególnych etapów, które mają być prowadzone jednocześnie lub kolejno,

-  przy planowaniu czasu wymaganego do zakończenia robót budowlanych lub ich poszczególnych etapów,

  • sporządzenie lub zapewnienia sporządzenia, jeszcze przed rozpoczęciem budowy, planu BIOZ.

 

Na kierowniku budowy ciąży więc wiele obowiązków, które trudno będzie zrealizować kiedy nie może być on obecny wystarczająco długo na placu budowy.